Православный праздник 10 сентября. Преподобный Иов Почаевский

Православная Жизнь

Main menu

Вы здесь

10 сентября — обретение мощей прп. Иова Почаевского, игумена

Пре­по­доб­ный Иов, игу­мен По­ча­ев­ский, чу­до­тво­рец (в ми­ру Иван Же­ле­зо), ро­дил­ся в се­ре­дине ХVI ве­ка в По­ку­тье в Га­ли­ции. В воз­расте 10 лет он при­шел в Пре­об­ра­жен­ский Угор­ниц­кий мо­на­стырь, а на 12-м го­ду жиз­ни при­нял мо­на­ше­ство.

Пре­по­доб­ный Иов, игу­мен По­ча­ев­ский

С юно­сти пре­по­доб­ный Иов был из­ве­стен ве­ли­чай­шим бла­го­че­сти­ем, стро­гой по­движ­ни­че­ской жиз­нью и ра­но был удо­сто­ен свя­щен­ни­че­ско­го са­на. Око­ло 1580 го­да, по прось­бе из­вест­но­го по­бор­ни­ка пра­во­сла­вия кня­зя Кон­стан­ти­на Острож­ско­го, он воз­гла­вил Кре­сто­воз­дви­жен­ский мо­на­стырь близ го­ро­да Дуб­но и управ­лял мо­на­сты­рем бо­лее 20 лет в об­ста­нов­ке на­рас­тав­ших го­не­ний на пра­во­сла­вие со сто­ро­ны ка­то­ли­ков и уни­а­тов. В на­ча­ле ХVII ве­ка пре­по­доб­ный уда­лил­ся на По­ча­ев­скую го­ру и по­се­лил­ся в пе­ще­ре непо­да­ле­ку от древ­ней Успен­ской оби­те­ли, слав­ной сво­ей чу­до­твор­ной По­ча­ев­ской ико­ной Бо­жи­ей Ма­те­ри. Бра­тия оби­те­ли, по­лю­бив свя­то­го от­шель­ни­ка, из­бра­ли его сво­им игу­ме­ном. Пре­по­доб­ный Иов, рев­ност­но ис­пол­няя долж­ность на­сто­я­те­ля, был кро­ток и лас­ков с бра­тья­ми, сам мно­го ра­бо­тал, са­жал в са­ду де­ре­вья, укреп­лял пло­ти­ны близ мо­на­сты­ря. При­ни­мая де­я­тель­ное уча­стие в за­щи­те пра­во­сла­вия и рус­ской на­род­но­сти, пре­по­доб­ный Иов при­сут­ство­вал на Ки­ев­ском Со­бо­ре 1628 го­да, со­зван­ном про­тив унии. По­сле 1642 го­да пре­по­доб­ный Иов при­нял ве­ли­кую схи­му с име­нем Иоанн. Ино­гда он пол­но­стью за­тво­рял­ся в пе­ще­ре на три дня или на це­лую неде­лю. Иису­со­ва мо­лит­ва бы­ла непре­стан­ным де­ла­ни­ем его крот­ко­го серд­ца. По сви­де­тель­ству уче­ни­ка и со­ста­ви­те­ля жи­тия пре­по­доб­но­го Иова До­си­фея, од­на­жды во вре­мя мо­лит­вы пре­по­доб­но­го пе­ще­ру оси­ял небес­ный свет. Скон­чал­ся пре­по­доб­ный Иов в 1651 го­ду, про­жив бо­лее 100 лет, по­сле пя­ти­де­ся­ти­лет­не­го управ­ле­ния По­ча­ев­ской оби­те­лью. 28 ав­гу­ста 1659 го­да со­вер­ши­лось про­слав­ле­ние пре­по­доб­но­го Иова.

Пре­по­доб­ный Иов По­ча­ев­ский скон­чал­ся 28 ок­тяб­ря 1651 го­да. 28 ав­гу­ста 1833 го­да мо­щи пре­по­доб­но­го Иова бы­ли тор­же­ствен­но от­кры­ты для все­об­ще­го по­кло­не­ния. В 1902 го­ду Свя­тей­ший Си­нод опре­де­лил в этот день об­но­сить свя­тые мо­щи пре­по­доб­но­го Иова во­круг Успен­ско­го со­бо­ра По­ча­ев­ской Лав­ры по­сле Бо­же­ствен­ной ли­тур­гии.

Молитвы

Тропарь преподобному Иову, игумену Почаевскому, на обретение мощей, глас 4

Возло́жь на ся и́го Христо́во от ю́ности,/ преподо́бне о́тче И́ове,/ многоле́тне свя́то подвиза́лся еси́/ на по́прище благоче́стия во оби́тели Уго́рницстей и на о́строве Ду́бенстем,/ и, прише́д к горе́ Поча́евстей,/ зна́менанней цельбоно́сною стопо́ю Пресвяты́я Богоро́дицы,/ в те́сней пеще́ре ка́менней/ богомы́слия ра́ди и моли́твы многокра́тно заключа́лся еси́,/ и, благода́тию Бо́жиею укрепля́яся,/ му́жественно потруди́лся еси́/ на по́льзу Це́ркве Христо́вы и оби́тели твоея́,/ ку́пно же и проти́ву враго́в Правосла́вия и благоче́стия христиа́нскаго,/ и, наста́вив сицево́му ополче́нию и́ночествующих,/ победи́тели тех предста́вил еси́ Влады́це и Бо́гу.// Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак преподобному Иову, игумену Почаевскому, на обретение мощей, глас 8

Возсия́ от спу́да земна́го сокро́вище нетле́нное моще́й твои́х,/ уго́дниче Бо́жий,/ я́ко, благоче́стно пожи́в в ве́ре Христа́ Бо́га на́шего,/ дости́гл еси́ доброде́телей соверше́нства,/ и, оста́вль сла́дость жития́ преходя́щаго,/ в пеще́ре горы́ Поча́евския в поще́ниих, моли́твах и труде́х свя́то подвиза́лся еси́,/ и те́ми те́ло твое́ увяди́л еси́./ Ны́не же, преше́д к Бо́гу в безмяте́жный и ве́чный поко́й,/ мо́лишися о всех с ве́рою к тебе́ прибега́ющих./ Ра́дуйся, И́ове, пресла́вный уго́дниче Бо́жий// и оби́тели Поча́евския украше́ние.

Величание преподобному Иову, игумену Почаевскому

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче наш И́ове,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов// и собесе́дниче А́нгелов.

Молитва преподобному Иову, игумену Почаевскому

О, преподо́бне о́тче И́ове, и́ноков трудолю́бнаго жития́ богому́дрый наста́вниче, кро́тости и воздержа́ния, чистоты́ и целому́дрия, братолю́бия и нищелю́бия, терпе́ния и бде́ния от ра́нней ю́ности до по́здней ста́рости неутоми́мый подви́жниче, ве́ры Правосла́вныя вели́кий ревни́телю и непреобори́мый побо́рниче, земли́ Волы́нския и Га́лицкия свети́ло благосве́тлое и святы́я Поча́евския оби́тели непобеди́мый защи́тниче! При́зри о́ком благоутро́бия твоего́ на нас недосто́йных чад твои́х, к тебе́ усе́рдно по вся дни прибега́ющих и на боголюби́выя лю́ди сия́, пред твои́ми духоно́сными и многоцеле́бными моща́ми собра́вшияся и благогове́йно к тем припа́дающия, и испроси́ предста́тельством твои́м ко Всевы́шнему Влады́це им и нам вся, я́же к животу́ и благоче́стию, поле́зная и благопотре́бная: боля́щия исцели́, малоду́шныя обо́дри, скорбя́щия уте́ши, оби́димыя заступи́, немощны́я подкрепи́ и пове́рженныя до́лу возста́ви, всем вся, благода́тию от Бо́га да́нною, да́руй, по коего́ждо ну́жде и потре́бе, во спасе́ние души́ и во здра́вие те́лу. Вознеси́ уго́дниче Бо́жий всемо́щную моли́тву твою́ о Росси́йской держа́ве, да бу́дет вы́ну мир и тишина́, благоче́стие и благоде́нствие, в суда́х пра́вда и ми́лость, в сове́тах му́дрость и благо́е преспе́яние, да утвержда́ется же во благи́х челове́цех ве́рность, в злых же страх и боя́знь, во е́же преста́ти им от зла и твори́ти до́брая, да та́ко в держа́ве Росси́йстей ца́рство Христо́во расте́т и мно́жится и да просла́вится в нем Бог, ди́вный во святы́х свои́х: Ему́же еди́ному подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние Отцу́ и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Читать еще:  Весы и Козерог – совместимость мужчины и женщины. Совместимость: Весы и Козерог — путь в никуда? Мужчина-Козерог и женщина-Весы

Жизнь, кончина и обретение мощей Иова Почаевского

Свято-Успенская Почаевская Лавра является одной из величайших святынь Православного мира. Этот монастырь насчитывает многовековую историю, с которой связано немалое количество имен монахов, посвятивших в свое время собственную жизнь служению Господу. Таков был и преподобный Иов Почаевский. Данный святой почитается Церковью в конкретные дни года. Один из подобных праздников приходится на 10 сентября. В рамках его православные христиане вспоминают такое событие, как обретение мощей Иова Почаевского.

Детство святого

Преподобный Иов Почаевский, в миру Иван Иванович Железо родился около 1551 года в Галиции, Покутской области, в семье благочестивых христиан. Родители с раннего детства внушали будущему святому любовь к Богу. Под их чутким руководством Иоанн познакомился с житиями угодников Божиих и трудами святых отцов, которые являлись высокими нравственными образцами жизни во Христе. Это, а также пример добродетельной жизни отца и матери во многом определило дальнейший путь развития личности отрока и всю его судьбу.

Еще будучи маленьким мальчиком, Иоанн отличался от других детей совершенством разума, мудростью не по годам. Уже тогда наблюдалось полное соответствие его помыслов и поступков. В 10-летнем возрасте Иоанн почувствовал в себе стремление уединиться, стать подвижником. Это желание оказалось сильнее даже любви к родителям – отрок просто не мог противиться ему. Потому он оставил отчий дом и направился в расположенный неподалеку Угорницкий Спасо-Преображенский монастырь. По прибытии Иоанн обратился к игумену обители с пламенной просьбой принять его в число братии, и тот, видя такое рвение юного создания, с радостью согласился.

Жизнь Иова Почаевского

С этого момента для отрока начался новый этап земного существования. Екклесиарх дал мальчику послушание по силам, но тот, почувствовав себя в монастырской среде, словно рыба в воде, не ограничивался одним лишь порученным ему делом. Иоанн старался угодить каждому из братии, выполняя те или иные услуги. Примерами ему служили Иоанн Дамаскин, Иоанн Лествичник, труды и житие которых он ранее изучал. В своем стремлении служить Господу будущий святой проявлял смирение, кротость, терпение, добронравие. Особенности его натуры не могли укрыться от взора игумена и братии, посему в 12-летнем возрасте отрока со всеобщего согласия настоятель монастыря постриг в монахи. Мальчик получил новое имя – Иов, что повлекло за собой подражание юного инока новому примеру – многострадальному Иову, ветхозаветному праведнику. Преподобный изучил житие святого и развил в себе многие черты характера, преобладающие в личности указанного Божьего угодника. С каждым днем отрок все более совершенствовался в добродетели. Даже для братии он стал примером. Не зря в житие преподобный описывается подобным Ангелу.

Благодаря своим многочисленным добродетелям Иов Почаевский прославился на всю Галицию. В монастырь стали стекаться обычные люди и вельможи, дабы посмотреть на юного инока и попросить у него совета. Когда Иов достиг 30-летия, его возвели на степень священства. Это сделало подвижника еще более знаменитым: теперь о нем знали и за пределами земли русской, в Польше.

Борьба с католичеством

В 1556 году Польша и Литва подверглась атаке иезуитов. Будучи фанатичными сторонниками католичества, эти люди вкупе с польскими магнатами задумали уничтожить православие и насадить на землях, куда пришли, свою веру. Таким образом, христиане подверглись гонениям, а православные церкви – надругательствам.

Одним из сторонников православия в то время был Константин Константинович, князь Острожский и Дубенский. Он желал, во что бы то ни стало, сохранить православные монастыри и сделать их образцом нравственности, источником истинной веры христианской. Князь весьма почитал преподобного Иова Почаевского. Для реализации своих благих замыслов он не раз обращался к игумену Угорницкого Преображенского монастыря с просьбой отпустить преподобного в Дубно, в Крестовоздвиженскую обитель, где, по мнению Константина, монах мог бы стать примером для подражания тамошним инокам. В конце концов, игумен согласился. Так преподобный Иов очутился в новой обители, которую возглавил. Он управлял Крестовоздвиженским монастырем более 20 лет, всячески сопротивляясь натиску иноверцев. В результате Дубенская обитель возвысилась над остальными и стала очень привлекательной для паломников.

Жизнь в Почаевской Лавре

Со временем столь суетное существование и постоянное внимание извне начали смущать подвижника, привыкшего к уединению. Не имея возможности более сопротивляться своим желаниям, преподобный Иов оставил обитель и поселился на Почаевской горе. Это было время, когда нынешняя Лавра только зарождалась в указанном месте. В молодом монастыре даже настоятель отсутствовал. Конечно, от местных иноков поступило Иову Почаевскому предложение взять на себя обязанности игумена. И, хотя подвижник рассчитывал на то, что станет жить здесь как обыкновенный инок, отказать братии не смог.

Читать еще:  Покойник дарит розы во сне. Дар от покойника во сне

Большую работу проделал угодник Божий в новой своей должности. Он заменил деревянный храм на каменный, заботился о материальном содержании обители, благоустраивал территорию вокруг монастыря.

В 1628-м году в защиту Православия на Руси был созван Киевский Собор. Его участники резко осудили унию и постановили не сдавать своих позиций, ратуя за истинную веру. В этом Соборе принимал участие и преподобный Иов Почаевский. Даже подпись его под постановлением сохранилась.

После 1642 года подвижник земли Русской принял великую схиму с именем Иоанн. Много времени с тех пор он жил в пещере, затворяясь в келье на несколько дней, а то и целую неделю. Любимой и главной молитвой, творимой Иоанном, была Иисусова молитва. Во время одного из таких молитвенных бдений келью преподобного Иова осветил по свидетельству братии яркий неземной свет.

Кончина и обретение мощей

Подвижник Иоанн отошел ко Господу 28-го октября 1651 года. Его мощи были открыты для поклонения не сразу, а лишь в 1659 году. Предшествовало этому событию трехкратное явление преподобного Иова митрополиту Киевскому Дионисию. Спустя какое-то время после обретения мощей святого на богомолье в монастырь прибыла некая Ева Домашевская. Ночью в Троицкой церкви женщина увидела свет и услышала пение. Она послала свою служанку разведать, что происходит в храме. Девица Анна, исполняя повеление госпожи, отправилась в храм и глазам ее предстала следующая картина: двери церкви открыты настежь, а посреди храма стоит в светлом одеянии преподобный Иов с двумя ангелами по бокам, и молится. Завидев девицу, святой приказал ей позвать игумена Досифея (на тот момент последний тяжко болел) и велел передать ему плат, увлажненный в миро. Больной, получив сей дар, отерся платом и исцелился.

На протяжении без малого двух столетий от мощей преподобного Иова Почаевского проистекало множество чудес. Это побудило Святейший Синод вторично открыть их. Данное событие случилось 10 сентября 1833 года, посему в этот день с тех пор отмечают праздник обретения мощей преподобного Иова Почаевского.

Преподобный Иов Почаевский. Православный календарь на 10 ноября

Главные церковные праздники, дни памяти святых и православные святыни сегодняшнего дня

Главные церковные праздники, дни памяти святых и православные святыни сегодняшнего дня

10 ноября (28 октября по старому стилю — церковному юлианскому календарю). Неделя 21-я по Пятидесятнице (двадцать первый воскресный день после праздника Святой Троицы, Пятидесятницы). Поста нет. Сегодня в Русской Православной Церкви совершается память 24 известных нам поимённо святых. Далее коротко расскажем о них.

Преподобный Иов Почаевский. Русский святой XVIXVII столетий, подвизавшийся в знаменитой Свято-Успенской Почаевской Лавре, одной из главных обителей Русской Православной Церкви, основанной в землях Западной Руси киево-печерскими монахами ещё в XIII столетии.

Преподобный Иов родился в Галиции в середине XVI века. Уже 12-летним отроком он принял монашеский постриг. Более 20 лет отец Иов был настоятелем Дубенского монастыря, где проводил активную просветительскую деятельность. Именно по его благословению диаконом Иоанном Фёдоровым была напечатана первая славянская Библия — Острожская.

Монахи Почаевской обители, видя благочестие отца Иова, избрали его своим игуменом. Именно при нём здесь началось активное строительство храмов. Продолжая свою просветительскую деятельность, преподобный Иов создал знаменитую Почаевскую типографию, а также написал немало сочинений в защиту Православия.

Преподобный Иов почил столетним старцем в 1651 году от Рождества Христова, незадолго до воссоединения земель Малой Руси с Московским царством. Но его обители, оставшейся на территории Речи Посполитой, а затем — Австрийской империи, было суждено и дальше сражаться за веру Православную. И сегодня Почаевская Лавра не сдаётся. Несмотря на многочисленные угрозы и провокации со стороны «украинских» националистов, здесь твёрдо хранят верность Русской Церкви.

Великомученица Параскева, наречённая Пятницею. Святая страдалица III столетия, принявшая мученический венец за верность Христу и Его Церкви во времена жесточайших антицерковных гонений императора-язычника Диоклитиана (Диоклетиана) в 300 году от Рождества Христова.

Родители великомученицы Параскевы были благочестивыми иконийскими христианами, особенно почитавшими пятницу, день Крестной смерти Христа. Именно поэтому свою дочь они назвали этим греческим именем, которое на русский язык так и переводится — Пятница. Рано осиротев, святая Параскева взяла на себя обет девства и начала проповедовать Слово Божие среди язычников.

Святая Параскева Пятница. Фото: pravoslavie.ru

Когда во времена диоклетиановских гонений будущая великомученица отказалась принести жертву идолам, её схватили и подвергли страшным пыткам, однако чудесным образом вся истерзанная девушка была мгновенно исцелена Господом. После этого святую Параскеву подвесили на дереве, долго жгли факелами и наконец усекли мечом.

Читать еще:  Чем православие отличается от католицизма и протестантизма? Католики и протестанты.

От честных мощей великомученицы Параскевы уже очень скоро после её мученической гибели начались многочисленные чудеса и исцеления. Её подвиг быстро стал широко известен во всем христианском мире. Вплоть до наших дней эта святая является одной из самых почитаемых не только у греков, но и среди православных славянских народов, в том числе и на Руси.

Мученики Терентий и Неонилла и чада их: Сарвил, Фот, Феодул, Иеракс, Нит, Вил, Евникия. Об этих святых страдальцах III столетия, принявших мученические венцы за верность христианству около 249–250 годов от Рождества Христова, известно немного. Эта благочестивая христианская семья, отказавшаяся принести жертву идолам, была подвергнута жесточайшим мучениям и казнена. Язычники не пожалели не только родителей, но и всех детей.

Мученики Терентий и Неонилла и чада их. Фото: pravoslavie.ru

Преподобный Стефан Савваит. Учёный монах, совершавший духовные подвиги в IX столетии от Рождества Христова в знаменитой палестинской Лавре святого Саввы (отсюда и имя Савваит). Старец Стефан прославился тем, что был творцом многих церковных канонов — богослужебных текстов.

Святитель Арсений, архиепископ Сербский. Один из самых почитаемых сербских святых XIII столетия. Отец Арсений до того, как стал Предстоятелем Сербской Православной Церкви в сане архиепископа, был монахом знаменитого Жичского монастыря. В 1233 году от Рождества Христова за строгую подвижническую жизнь и многочисленные духовные подвиги был возведен в сан архиепископа всея Сербии. Около 33 лет святой Арсений духовно окормлял свою многочисленную паству, после чего мирно отошёл ко Господу. Честные мощи святителя покоятся в знаменитой сербской Печской обители.

Святитель Димитрий, митрополит Ростовский. Один из самых известных архипастырей начала XVIII века, выдающийся деятель периода петровских реформ, одной из самых сложных эпох в истории России. Искусный проповедник и просветитель, автор многочисленных произведений в разных жанрах — от широко известных многотомных Житий святых до театральных пьес. Подробнее об этом выдающемся церковном деятеле, а также о некоторых неоднозначных деталях его жития вы можете узнать из нашего материала «Отец гнезда Петрова», опубликованного на страницах «Царьграда».

Мученики Африкан, Терентий, Максим, Помпий и иные 36 мучеников. Святые страдальцы, принявшие мученические венцы за Христа и Его Церковь во времена языческих антицерковных гонений в III столетии от Рождества Христова.

Священномученик Кириак, Патриарх Иерусалимский. Первосвятитель древней Иерусалимской Церкви, пострадавший в годы антицерковных гонений императора Юлиана Отступника. Этот нечестивый правитель предал дело равноапостольного царя Константина Великого и попытался возродить в Римской империи язычество. В 363 году от Рождества Христова Юлиан Отступник, отправившись в поход против персов, проезжая земли Палестины, схватил Патриарха Кириака и попытался заставить его поклониться идолам. После того как святитель отказался предать Христа, его долго и изощрённо пытали (отрубили правую руку, залили в горло расплавленный свинец и т. д.), после чего казнили.

Священномученик Неофит, епископ Урбнисский. Святой Грузинской Православной Церкви, пострадавший от персов-огнепоклонников в 587 году от Рождества Христова. Епископ Неофит, подобно первомученику архидиакону Стефану, был забит камнями за твёрдое исповедание христианской веры.

Преподобный Иоанн Хозевит. Святой второй половины VI столетия от Рождества Христова, епископ Кесарии Палестинской, широко известный своими чудотворениями, прозорливостью и борьбой с евтихианской ересью. С юных лет будущий святой совершал монашеские подвиги в Фиваидской пустыне. Повелением императора святой Иоанн был поставлен Кесарийским епископом, но в силу своего стремления к отшельническому уединению отправился в Хузевскую пустыню, находящуюся между Иерусалимом и Иерихоном, где и совершал монашеские подвиги до конца своей земной жизни.

Преподобный Феофил Киевский, Христа ради юродивый. Русский святой XIX века, иеросхимонах Киево-Печерской Лавры, взявший на себя духовный подвиг мнимого безумия — юродства Христа ради, прославился многочисленными пророчествами и чудотворениями. Отошел ко Господу в 1853 году. Некоторые фрагменты Жития старца Феофила были положены в основу сценария художественного фильма «Остров».

Преподобный Арсений Каппадокийский. Греческий святой второй половины XIX — первой четверти XX столетия, учитель и наставник одного из самых почитаемых современных святых, преподобного Паисия Святогорца. Старец Арсений, известный своей аскетической жизнью и даром исцелений, отошел ко Господу в 1924 году.

Священномученик Иоанн Виленский, пресвитер. Священнослужитель Русской Церкви, пострадавший за верность Христу в этот день в самом начале советских богоборческих гонений в 1918 году. Был прославлен в лике святых в многотысячном сонме новомучеников и исповедников Церкви Русской.

Поздравляем православных христиан с памятью всех сегодняшних святых! Их же молитвами, Господи, спаси и помилуй всех нас! Тех же, кто в Таинстве Святого Крещения или монашеского пострига получили имена в их честь, рады поздравить с именинами! Как говорили на Руси в старину: «Ангелам Хранителям — злат венец, а вам — доброго здоровья!» Нашим же усопшим родным и близким — вечная память!

Источники:

http://pravlife.org/ru/content/10-sentyabrya-obretenie-moshchey-prp-iova-pochaevskogo-igumena
http://www.inmoment.ru/holidays/job-pochaev.html
http://tsargrad.tv/articles/prepodobnyj-iov-pochaevskij-pravoslavnyj-kalendar-na-10-nojabrja_167889

Ссылка на основную публикацию
Статьи на тему:

Adblock
detector