Церковный Православный праздник июня. Преподобному Ефрему Новоторжскому

Содержание

Перенесение мощей преподобного Ефрема Новоторжского, архимандрита

Пре­по­доб­ный Еф­рем Но­во­торж­ский, ос­но­ва­тель Бо­ри­со­глеб­ско­го мо­на­сты­ря в го­ро­де Торж­ке, был ро­дом из Вен­грии. Вме­сте со сво­и­ми бра­тья­ми, свя­ты­м Мо­и­се­ем Уг­ри­ном (па­мять 26 июля) и свя­тым Ге­ор­ги­ем, он по­ки­нул ро­ди­ну, воз­мож­но, по при­чине пре­сле­до­ва­ния пра­во­слав­ных. При­дя на Русь, бра­тья по­сту­пи­ли на служ­бу к Ро­стов­ско­му кня­зю свя­то­му Бо­ри­су, сы­ну рав­ноап­о­столь­но­го ве­ли­ко­го кня­зя Вла­ди­ми­ра. В 1015 го­ду на ре­ке Аль­те вме­сте со свя­тым кня­зем Бо­ри­сом по­гиб и брат Еф­ре­ма Ге­ор­гий. Убий­цы от­ре­за­ли ему го­ло­ву, чтобы снять зо­ло­тую грив­ну, ко­то­рую он но­сил на шее. Мо­и­сею уда­лось спа­стись бег­ством, и он по­сту­пил в чис­ло мо­на­хов Ки­е­во-Пе­чер­ско­го мо­на­сты­ря. Еф­рем, на­хо­див­ший­ся в это вре­мя, оче­вид­но, в Ро­сто­ве, при­быв на ме­сто убий­ства, на­шел го­ло­ву бра­та и взял ее с со­бой. Оста­вив служ­бу при кня­же­ском дво­ре, пре­по­доб­ный Еф­рем уда­лил­ся на ре­ку Твер­цу с тем, чтобы там ве­сти уеди­нен­ную ино­че­скую жизнь. По­сле то­го, как воз­ле него по­се­ли­лось несколь­ко мо­на­ше­ству­ю­щих, он в 1038 го­ду по­стро­ил мо­на­стырь в честь свя­тых кня­зей стра­сто­терп­цев Бо­ри­са и Гле­ба. Бра­тия из­бра­ли его сво­им на­сто­я­те­лем. Близ мо­на­сты­ря, рас­по­ло­жен­но­го непо­да­ле­ку от тор­го­во­го пу­ти к Нов­го­ро­ду, был устро­ен стран­но­при­им­ный дом, где бес­плат­но со­дер­жа­лись бед­ные и стран­ни­ки. Скон­чал­ся пре­по­доб­ный Еф­рем в глу­бо­кой ста­ро­сти, его те­ло бы­ло по­гре­бе­но в устро­ен­ном им мо­на­сты­ре, а в гроб, со­глас­но его за­ве­ща­нию, бы­ла по­ло­же­на го­ло­ва его бра­та, свя­то­го Ге­ор­гия. Мо­щи пре­по­доб­но­го Еф­ре­ма бы­ли об­ре­те­ны в 1572 го­ду.

Тропарь преподобному Ефрему Новоторжскому, глас 1

Б оже́ственною свы́ше пpосвети́вся благода́тию, пpеподо́бне,/ мно́гим теpпе́нием во вpе́менной жи́зни по́двиг совеpши́л еси́./ Те́мже источа́еши чуде́с благода́ть/ всем с ве́pою пpиходя́щим к моще́м твои́м, Ефpе́ме пpеблаже́нне./ Сего́ pа́ди зове́м:/ сла́ва Да́вшему ти кpе́пость,/ сла́ва Венча́вшему тя,// сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

Ин тропарь преподобному Ефрему Новоторжскому, глас 1

Б оже́ственною свы́ше благода́тию просвети́вся, Богому́дре,/ и по сме́рти яви́ тя све́тлость жития́ твоего́,/ те́мже источа́еши ми́рови благоуха́ние,/ и́же с ве́рою притека́ющим к ра́це моще́й твои́х, Ефре́ме преподо́бне./ Тем вопие́м ти:/ сла́ва Да́вшему ти чудесе́м благода́ть,/ сла́ва Просла́вльшему тя в чудесе́х,// сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

Кондак преподобному Ефрему Новоторжскому, глас 8

Я́ ко Богоявле́нная Росси́йская звезда́,/ днесь сия́я чудесы́, яви́лся еси́, преподо́бне о́тче Ефре́ме./ Тем не преста́й моля́ся о ста́де свое́м,/ сохраня́яй оте́чество твое́, град же и лю́ди,/ и́же тебе́ ве́рою почита́ющих/ и к честны́м моще́м твои́м усе́рдно притека́ющих,/ да велегла́сно тебе́ вопие́м:// ра́дуйся, Богому́дре Ефре́ме, о́тче наш.

Ин кондак преподобному Ефрему Новоторжскому, на перенесение мощей, глас 8

С ветоза́рную лучу́ похва́лим, преподо́бне,/ твою́ честну́ю ра́ку,/ многосве́тлою свеще́ю просвеща́ет бо Госпо́дь це́рковь твою́ от цельбоно́снаго гро́ба твоего́/ и озаря́ет омраче́нная на́ша сердца́./ Я́коже со́лнце незаходи́мое, о́тче,/ подо́бие о́браза твоего́ возсия́ нам,/ и град Торже́к тобо́ю благода́ть прие́млет,/ обогаща́ющу ти всех нас добро́тою чуде́с,// содея́нием благода́ти пою́щих ти: аллилу́ия.


Преподобный Ефрем Новоторжский

Молитва преподобному Ефрему Новоторжскому

О пресла́вный Госпо́день уго́дниче и Бо́гом со́браннаго зде о тебе́ ста́да Христо́ва предо́брый па́стырю и наста́вниче, преподо́бне и Богоно́се о́тче наш Ефре́ме! Приими́ убо́гое сие́ на́ше и ма́лое от любви́ душе́вныя приноси́мое тебе́ моле́ние и не пре́зри нас, гре́шных, тре́бующих твоея́ по́мощи и заступле́ния. Се бо мы, предста́теля тя в ну́ждах непосты́днаго стяжа́вше, ве́рою несумне́нною тебе́ в хода́тайство призыва́ем, ты же, я́ко ве́лие име́яй дерзнове́ние ко Го́споду и Пречи́стей Его́ Ма́тери, бу́ди моли́твенник, по́мощник и хода́тай о всех, со тща́нием в Боже́ственный твой храм приходя́щих, честны́х же и многоцеле́бных моще́й твои́х со стра́хом и благогове́нием прикаса́ющихся, услы́ши ны, свя́тче Бо́жий, и при́зри ми́лостивым о́ком на предстоя́щия цельбоно́сному твоему́ гро́бу лю́ди. Ве́мы бо вои́стину, я́ко а́ще по отше́ствии твое́м пло́тию и разлучи́лся еси́ от нас, но ду́хом неотсту́пно пребыва́еши с на́ми, тем и вся нам, я́же ко спасе́нию поле́зная, усе́рдне прося́щим, моли́твами твои́ми пода́ти мо́жеши. Простри́ у́бо преподо́бныя дла́ни твоя́, о до́брый и вели́кий наш засту́пниче, и не преста́й моли́тися о стране́ на́шей и о лю́дях, на вся́ком ме́сте благоче́стно тебе́ на по́мощь призыва́ющих. Сохрани́ же вся гра́ды и страны́ Росси́йския от наше́ствия иноплеме́нник, междоусо́бныя бра́ни, тлетво́рных ветр и от вся́каго губи́тельнаго зла. Всех нас изба́ви от вся́ких бед и скорбе́й. Я́ко да тобо́ю управля́еми, многомяте́жное маловре́меннаго жития́ сего́ мо́ре безбе́дне преплы́вше, дости́гнем в жела́емое о́ное Небе́сное приста́нище и просла́вим Всесвяту́ю, Равноче́стную и Единосу́щную Тро́ицу, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобный Ефре ́ м Новоторжский, архимандрит

Дни памяти

28 июня (переходящая) – Собор Новгородских святых

19 июля (переходящая) – Собор Тверских святых

9 августа (переходящая) – Собор Смоленских святых

Житие

Пре­по­доб­ный Еф­рем Но­во­торж­ский, ос­но­ва­тель Бо­ри­со­глеб­ско­го мо­на­сты­ря в го­ро­де Торж­ке, был ро­дом из Вен­грии. Вме­сте со сво­и­ми бра­тья­ми, свя­ты­м Мо­и­се­ем Уг­ри­ном (па­мять 26 июля) и свя­тым Ге­ор­ги­ем, он по­ки­нул ро­ди­ну, воз­мож­но, по при­чине пре­сле­до­ва­ния пра­во­слав­ных. При­дя на Русь, бра­тья по­сту­пи­ли на служ­бу к Ро­стов­ско­му кня­зю свя­то­му Бо­ри­су, сы­ну рав­ноап­о­столь­но­го ве­ли­ко­го кня­зя Вла­ди­ми­ра. В 1015 го­ду на ре­ке Аль­те вме­сте со свя­тым кня­зем Бо­ри­сом по­гиб и брат Еф­ре­ма Ге­ор­гий. Убий­цы от­ре­за­ли ему го­ло­ву, чтобы снять зо­ло­тую грив­ну, ко­то­рую он но­сил на шее. Мо­и­сею уда­лось спа­стись бег­ством, и он по­сту­пил в чис­ло мо­на­хов Ки­е­во-Пе­чер­ско­го мо­на­сты­ря. Еф­рем, на­хо­див­ший­ся в это вре­мя, оче­вид­но, в Ро­сто­ве, при­быв на ме­сто убий­ства, на­шел го­ло­ву бра­та и взял ее с со­бой. Оста­вив служ­бу при кня­же­ском дво­ре, пре­по­доб­ный Еф­рем уда­лил­ся на ре­ку Твер­цу с тем, чтобы там ве­сти уеди­нен­ную ино­че­скую жизнь. По­сле то­го, как воз­ле него по­се­ли­лось несколь­ко мо­на­ше­ству­ю­щих, он в 1038 го­ду по­стро­ил мо­на­стырь в честь свя­тых кня­зей стра­сто­терп­цев Бо­ри­са и Гле­ба. Бра­тия из­бра­ли его сво­им на­сто­я­те­лем. Близ мо­на­сты­ря, рас­по­ло­жен­но­го непо­да­ле­ку от тор­го­во­го пу­ти к Нов­го­ро­ду, был устро­ен стран­но­при­им­ный дом, где бес­плат­но со­дер­жа­лись бед­ные и стран­ни­ки. Скон­чал­ся пре­по­доб­ный Еф­рем в глу­бо­кой ста­ро­сти, его те­ло бы­ло по­гре­бе­но в устро­ен­ном им мо­на­сты­ре, а в гроб, со­глас­но его за­ве­ща­нию, бы­ла по­ло­же­на го­ло­ва его бра­та, свя­то­го Ге­ор­гия. Мо­щи пре­по­доб­но­го Еф­ре­ма бы­ли об­ре­те­ны в 1572 го­ду.

Читать еще:  Глава VI. Высший Церковный Совет

Богослужения

Молитвы

Тропарь преподобному Ефрему Новоторжскому, глас 1

Боже́ственною свы́ше пpосвети́вся благода́тию, пpеподо́бне,/ мно́гим теpпе́нием во вpе́менной жи́зни по́двиг совеpши́л еси́./ Те́мже источа́еши чуде́с благода́ть/ всем с ве́pою пpиходя́щим к моще́м твои́м, Ефpе́ме пpеблаже́нне./ Сего́ pа́ди зове́м:/ сла́ва Да́вшему ти кpе́пость,/ сла́ва Венча́вшему тя,// сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

Перевод: Ты просветился свыше Божественной благодатью, преподобный, со многим терпением во временной жизни совершив подвиг. Потому источаешь благодать чудес, с верой приходящим к мощам твоим, Ефрем преблаженный. Поэтому мы взываем к тебе: «Слава Давшему тебе силу, слава Венчавшему тебя, слава Подающему через тебя всем исцеления».

Ин тропарь преподобному Ефрему Новоторжскому, глас 1

Боже́ственною свы́ше благода́тию просвети́вся, Богому́дре,/ и по сме́рти яви́ тя све́тлость жития́ твоего́,/ те́мже источа́еши ми́рови благоуха́ние,/ и́же с ве́рою притека́ющим к ра́це моще́й твои́х, Ефре́ме преподо́бне./ Тем вопие́м ти:/ сла́ва Да́вшему ти чудесе́м благода́ть,/ сла́ва Просла́вльшему тя в чудесе́х,// сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

Перевод: Ты просветился свыше Божественной благодатью, Богомудрый, и после смерти проявилась светлость жития твоего, потому ты источаешь благоухание мира всем, с верой приходящим к раке с мощами твоими, Ефрем преподобный. Поэтому мы взываем к тебе: «Слава Давшему тебе благодать чудотворений, слава Прославившему тебя чудесами, слава Подающему через тебя всем исцеления».

Кондак преподобному Ефрему Новоторжскому, глас 8

Я́ко Богоявле́нная Росси́йская звезда́,/ днесь сия́я чудесы́, яви́лся еси́, преподо́бне о́тче Ефре́ме./ Тем не преста́й моля́ся о ста́де свое́м,/ сохраня́яй оте́чество твое́, град же и лю́ди,/ и́же тебе́ ве́рою почита́ющих/ и к честны́м моще́м твои́м усе́рдно притека́ющих,/ да велегла́сно тебе́ вопие́м:// ра́дуйся, Богому́дре Ефре́ме, о́тче наш.

Перевод: Как Богоявленная Российская звезда, сегодня, сияя чудесами, явился ты, преподобный отче Ефрем. Поэтому не переставай молиться о стаде своем, сохраняя Отечество твое, город же и людей, которые с верой тебя почитают и к драгоценным твоим мощам усердно приходят, да громко взываем к тебе: «Радуйся, Богомудрый Ефрем, отче наш».

Ин кондак преподобному Ефрему Новоторжскому, на перенесение мощей, глас 8

Светоза́рную лучу́ похва́лим, преподо́бне,/ твою́ честну́ю ра́ку,/ многосве́тлою свеще́ю просвеща́ет бо Госпо́дь це́рковь твою́ от цельбоно́снаго гро́ба твоего́/ и озаря́ет омраче́нная на́ша сердца́./ Я́коже со́лнце незаходи́мое, о́тче,/ подо́бие о́браза твоего́ возсия́ нам,/ и град Торже́к тобо́ю благода́ть прие́млет,/ обогаща́ющу ти всех нас добро́тою чуде́с,// содея́нием благода́ти пою́щих ти: аллилу́ия.

Перевод: Сияющую зарю прославим, преподобный, твою драгоценную раку, ибо ярким светильником просвещает Господь храм твой от подающего исцеления гроба твоего и озаряет омраченные наши сердца. Как солнце незаходящее, отче, подобие образа твоего воссияло нам и город Торжок принимает через тебя благодать, обогащающую всех нас красотой чудес, содействием благодати воспевающих тебе: «Аллилуйя!».

Молитва преподобному Ефрему Новоторжскому

О, пресла́вный Госпо́день уго́дниче и Бо́гом со́браннаго зде о тебе́ ста́да Христо́ва предо́брый па́стырю и наста́вниче, преподо́бне и Богоно́се о́тче наш Ефре́ме! Приими́ убо́гое сие́ на́ше и ма́лое от любви́ душе́вныя приноси́мое тебе́ моле́ние и не пре́зри нас, гре́шных, тре́бующих твоея́ по́мощи и заступле́ния. Се бо мы, предста́теля тя в ну́ждах непосты́днаго стяжа́вше, ве́рою несумне́нною тебе́ в хода́тайство призыва́ем, ты же, я́ко ве́лие име́яй дерзнове́ние ко Го́споду и Пречи́стей Его́ Ма́тери, бу́ди моли́твенник, по́мощник и хода́тай о всех, со тща́нием в Боже́ственный твой храм приходя́щих, честны́х же и многоцеле́бных моще́й твои́х со стра́хом и благогове́нием прикаса́ющихся, услы́ши ны, свя́тче Бо́жий, и при́зри ми́лостивым о́ком на предстоя́щия цельбоно́сному твоему́ гро́бу лю́ди. Ве́мы бо вои́стину, я́ко а́ще по отше́ствии твое́м пло́тию и разлучи́лся еси́ от нас, но ду́хом неотсту́пно пребыва́еши с на́ми, тем и вся нам, я́же ко спасе́нию поле́зная, усе́рдне прося́щим, моли́твами твои́ми пода́ти мо́жеши. Простри́ у́бо преподо́бныя дла́ни твоя́, о до́брый и вели́кий наш засту́пниче, и не преста́й моли́тися о стране́ на́шей и о лю́дях, на вся́ком ме́сте благоче́стно тебе́ на по́мощь призыва́ющих. Сохрани́ же вся гра́ды и страны́ Росси́йския от наше́ствия иноплеме́нник, междоусо́бныя бра́ни, тлетво́рных ветр и от вся́каго губи́тельнаго зла. Всех нас изба́ви от вся́ких бед и скорбе́й. Я́ко да тобо́ю управля́еми, многомяте́жное маловре́меннаго жития́ сего́ мо́ре безбе́дне преплы́вше, дости́гнем в жела́емое о́ное Небе́сное приста́нище и просла́вим Всесвяту́ю, Равноче́стную и Единосу́щную Тро́ицу, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Читать еще:  Полное солнечное затмение 1 сентября года. Астрология влюблённых в Жизнь

Какой церковный праздник сегодня 24 июня отмечают православные христиане

24 июня отмечается 5 православных церковных праздников. Перечень событий информирует о церковных праздниках, постах, днях почитания памяти святых. Список поможет узнать дату значимого религиозного события для православных христиан.

Церковные православные праздники 24 июня

Петров пост (Апостольский) — 21 день

Многодневный пост. Установлен в честь памяти апостолов Петра и Павла.

Любой церковный пост преследует цель приближения человека к Богу. Он неизменно связан с тремя важнейшими составляющими:

Церковь подчеркивает: пост – не диета, а способ приготовления себя, и, прежде всего, своей души к достойной встрече праздника.

В Православной церкви не установлены четкие возрастные рамки для тех, кто должен соблюдать пост. Как правило, детей привлекают к посту в возрасте 8-9 лет. Что касается люде пожилого возраста, то им рекомендуется принимать решение о соблюдении или несоблюдении поста с учетом состояния здоровья.

То же касается и тех верующих, которые страдают теми или иными заболеваниями. Церковь не рекомендует поститься, если это наносит вред вашему здоровью.

Намного большую ценность представляет пост духовный. Каждый, независимо от возраста и физического состояния, имеет возможность проанализировать свои поступки и мысли и раскаяться в тех из них, которые были недостойными. Каждый может найти время для молитвы.

Апостолов Варфоломея (Нафанаила) и Варнавы (Иосифа)

Церковь чествует двоих святых апостолов. Варфоломей — один из 12-ти апостолов Иисуса Христа. Проповедовал Евангелие в Сирии и Малой Азии. Варнава (Иосиф)- один из 70-ти учеников Господа, проповедник Христа на Кипре, в Риме.

вятой апостол Варфоломей родом из Каны Галилейской, из числа 12-ти апостолов Христовых. После Сошествия Святого Духа в день Пятидесятницы ему и апостолу Филиппу (память 14 ноября) выпал жребий проповеди Евангелия в Сирии и Малой Азии. Благовествуя, они то расходились по разным городам, то сходились вновь. Святому апостолу Филиппу сопутствовала сестра, дева Мариамна. Проходя города Сирии и Мизии, они перенесли много скорбей и напастей, их побивали камнями, заключали в темницы. В одном из селений они встретились с апостолом Иоанном Богословом и вместе отправились во Фригию. В городе Иераполе силой своих молитв они уничтожили громадную ехидну, которой язычники покланялись как божеству. Святые апостолы Варфоломей и Филипп с сестрой свою проповедь подтверждали многими знамениями.

В Иераполе жил человек, по имени Стахий, бывший 40 лет слепым. Когда он получил исцеление, то уверовал во Христа и крестился. Молва об этом разнеслась по городу, и к дому, где жили апостолы, стеклось множество народа. Больные и бесноватые освобождались от своих недугов, многие крестились. Начальник города приказал схватить проповедников и бросить в темницу, а дом Стахия сжечь. На суде языческие жрецы выступили с жалобой, что чужестранцы отвращают народ от поклонения отечественным богам. Считая, что волшебная сила заключается в одежде апостолов, правитель приказал сорвать её. Дева Мариамна предстала в их глазах, как огненный факел, и никто не смел коснуться ее. Святых приговорили к распятию. Апостол Филипп был вознесен на крест вниз головой. Началось землетрясение, разверзшаяся земля поглотила правителя города, жрецов и множество народа. Прочие испугались и бросились снимать Апостолов с креста. Так как апостол Варфоломей был подвешен невысоко, то его сняли скоро. Апостол же Филипп умер. Поставив Стахия епископом Иераполя, апостол Варфоломей и блаженная Мариамна оставили этот город.

Благовествуя Слово Божие, Мариамна пошла в Ликаонию, где мирно скончалась (память ее 17 февраля). Апостол Варфоломей отправился в Индию, там перевел с еврейского на местный язык Евангелие от Матфея и обратил ко Христу много язычников. Он посетил также Великую Армению (страна между рекой Курой и верховьями рек Тигра и Евфрата), где сотворил многие чудеса и исцелил одержимую бесом дочь царя Полимия. В благодарность царь послал апостолу дары, но тот отказался принять их, сказав, что ищет только спасения душ человеческих. Тогда Полимий с царицей, исцеленной царевной и многими приближенными приняли Крещение. Их примеру последовали жители десяти городов Великой Армении. По проискам языческих жрецов, брат царя Астиаг схватил Апостола в городе Альбане (ныне город Баку) и распял вниз головой. Но он и с креста не переставал возвещать людям благую весть о Христе Спасителе. Тогда, по приказу Астиага, содрали с Апостола кожу и отсекли главу. Верующие положили его останки в оловянную раку и погребли. Около 508 года святые мощи апостола Варфоломея перенесли в Месопотамию, в город Дары. Когда в 574 году городом завладели персы, христиане взяли мощи Апостола и удалились к берегам Черного моря. Но так как их настигли враги, они были вынуждены опустить раку в море. Силою Божией рака чудесно приплыла к острову Липару. В IX веке, после взятия острова арабами, святые мощи были перенесены в Неаполитанский город Беневент, а в Х веке часть их перенесена в Рим.

Преподобного Варнавы Ветлужского

День святого Варнавы, который 28 лет подвизался на берегу реки Ветлуги на Красной горе.

П реподобный Варнава Ветлужский родился в Великом Устюге. До ухода в пустыню он был священником одной из городских церквей. В 1417 году преподобный поселился на берегу реки Ветлуги на Красной горе, где подвизался в уединении в течение 28 лет, «Богу работая в псалмопении и молитвах, питаясь былием и вершием дубовым». По словам автора жития преподобного, к святому Варнаве приходили и «дивии звери, медведи многи, живуще близ келии его… он же хождаше между ними, аки между скотами, зря на них и утешашеся; благодаря великаго Бога, тии звери кротки ему быша».

Читать еще:  Оберег от магического воздействия. Молитва-оберег поможет защитить ваших близких и все, что вам дорого

В окрестностях горы Красной, даже в 50 верстах, не было человеческого жилья. Изредка, ради благословения, посещали пустынника люди, которым он предсказал, что по преставлении его на берегу реки Ветлуги «умножит Бог житие человеком, а на месте его жительства будут жить иноки».

По преданию, в 1439 году, перед тем, как поселиться на реке Унже, сюда приходил за наставлениями и поучениями преподобный Макарий (память 25 июля).

Преподобный Варнава скончался в глубокой старости 11 июня 1445 года. По кончине святого подвижника на место его подвигов приходили на жительство «от разных стран» многие монахи «и к ним земледельцы», и «размножашеся по всей той реке народ мног даже до великия реки Волги». На Красной горе иноки построили две церкви — одну в честь Пресвятой Троицы, а другую — над гробом преподобного — во имя святителя Николая Чудотворца и основали общежительный монастырь, получивший название «Варнавинской пустыни». Житие святого Варнавы написано в 1639 году иноком Варнавинской пустыни — иеромонахом Иосифом (Лядкиным), который впоследствии стал в Москве главнейшим управителем книжного Печатного двора. Для удостоверения в действительности чудес, совершавшихся при гробе преподобного, в том же 1639 году были свидетельствованы его святые мощи по распоряжению Патриарха Иоасафа.

Со временем на месте Варнавинской обители возник уездный город Варнавин, а главный храм обители был обращен в городской собор во имя апостола Варнавы.

Перенесение мощей преподобного Ефрема Новоторжского, архимандрита

Приурочен перенесению святых мощей основателя Борисоглебского монастыря в г. Торжке — Ефрема. Это событие произошло в 1572 году. Праздник учрежден в 1580-х годах.

Преподобный Ефрем, Новоторжский Чудотворец, был родом из Венгрии (Угрин «из Угорские земли» — стихира на вел. вечерни в службе пр. Ефрема). Вероятно, пр. Ефрем оставил свое отечество и прибыл со своими братьями, Моисеем и Георгием, вследствие гонений, бывших там на православных от латинян, и поступил на службу к Ростовскому князю св. Борису, сыну великого равноапостольного князя Владимира.

В 1015 г. на р. Альте (в нынешней Полтавтавской губернии) св. Борис был убит Святополком Окаянным и вместе с ним был усекнут в главу брат пр. Ефрема. Георгий, а Моисей спасся бегством (См. о нем в Киевском Патерике). Ефрем, в это время находившейся в отсутствии, когда узнал о смерти князя св. Бориса Владимировича и своего брата Теория, пришел на берег реки Альты, отыскал тело любимого своего брата Георгия и взял с собою голову его (которая, по завещанию пр. Ефрема, положена в его гроб и поныне находится при мощах его). Оставив придворную службу и княжеский двор, преп. Ефрем решился вести жизнь иноческую, уединенную, и на высоком берегу р. Тверды (где ныне Торжок) поселился. В 1038 г., когда около него поселилось несколько лиц, любителей безмолвного жития, он построил храм в честь новых страстотерпцев, первых русских мучеников, св. князей Бориса и Глеба. Недалеко от монастыря устроен был странноприимный дом, где доставлялось даровое содержание бедным и странникам (на месте этого благотворительнаго учреждения составился новый монастырь во имя пр. Симеона Столпника, ныне обращенный в приходскую церковь с. Семеновского, близ Торжка, на Дорогощи). Преп. Ефрем братиею был избран в настоятеля основанной им Новоторжской Борисоглебской обители; в некоторых списках жития пр. Ефрем называется архимандритом, но это неверно, так как в России архимандриты появились не ранее 14 века. (Вероятно, св. Ефрем назван архимандритом потому, что при открытии его мощей настоятельство при Борисоглебском монастыре было архимандритское). Преп. Ефрем скончался в глубокой старости 28 января 1058 года. Мощи преп. Ефрема были открыты 11 июня 1572 г.; ныне оне почивают открыто в серебряной позлащенной раке. Установлено празднование пр. Ефрему при Московском митрополите Дионисии и тогда же была составлена ему служба *) Житие пр. Ефрема, думают, было составлено ранее 16 века, но оно (во время погрома г. Торжка великим князем Михаилом Ярославичем) было похищено и утрачено. В Иконописном Подлиннике под 11 июня о препод. Ефреме замечено, что он «подобием сед, брада, аки Николина, на главе схима, ризы преподобнические, в руках церковь» (Филимонов, 58-256) На иконе Тверских Святых пр. Ефрем изображен в схиме, десницею благословляет, а в левой руке держит пятикупольеый храм. В Новоторжском Борисоглебском монастыре пр. Ефрему празднуется: 28 января — в день кончины его; 11 июня — в воспоминание открытия его мощей (когда бывает всеградский крестный ход из городского Спасо-Преображенского собора, пред литургиею, а после литургии — обнесение мощей вокруг монастырского соборного (Ворисоглебского) храма; -15 сентября — в день перенесения мощей пр. Ефрема из Борисоглебского собора в теплую Введенскую церковь и 1-го мая — в день перенесения оных из Введенской церкви в холодный (Борисоглебский) собор. В 1900 г., по ходатайству Тверского архиепископа Димитрия Св. Синодом (от 26 сентября, за № 8831) разрешен ежегодный крестный ход 1 сентября, из Борисоглебскаго монастыря и ближайших к нему храмов г. Торжка, совершать с иконою пр. Ефрема, к «Св. Семену», т.е. к бывшему в нынешнем селе Семеновском монастырскому храму, на «Дорогоще». В церквах г. Торж­ка находятся древние местночтимые иконы Ефрема. В Введенской церкви сохраняется старинный образ преп. Моисея Угрина, брата преп. Ефрема (26 июля).

Иконы Божией Матери: «Достойно есть» (Милующая)

Праздник чудотворной иконы Божией Матери «Достойно есть». Образ находится в Карейском монастыре на Афоне. Дата появления иконы — ориентировочно 980 год, прославления – 1864-й.

Источники:

http://stsl.ru/news/all/perenesenie-moshchey-prepodobnogo-efrema-novotorzhskogo-arkhimandrita-1572
http://azbyka.ru/days/sv-efrem-novotorzhskij
http://pronedra.ru/kakoj-cerkovnyj-prazdnik-segodnya-24-iyunya-otmechayut-pravoslavnye-xristiane-252861.html

Ссылка на основную публикацию
Статьи на тему: