Молитва тропарь дня. Тропарь

Содержание

Молитва тропарь дня. Тропарь

С обо́ра Пе́рваго показа́лся еси́ побо́рник и чудотво́рец,/ Богоно́се Спиридо́не, о́тче наш./ Те́мже ме́ртву ты во гро́бе возгласи́в,/ и змию́ в зла́то претвори́л еси́,/ и внегда́ пе́ти тебе́ святы́я моли́твы,/ А́нгелы сослужа́щия тебе́ име́л еси́, свяще́ннейший./ Сла́ва Да́вшему тебе́ кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему тя,// сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

Л юбо́вию Христо́вою уязви́вся, свяще́ннейший,/ ум впери́в заре́ю ду́ха,/ де́тельным виде́нием твои́м дея́ние обре́л еси́, Богоприя́тне,/ же́ртвенник Боже́ственный быв,// прося́ все́м Боже́ственнаго сия́ния.

О вели́кий и пречу́дный святи́телю Христо́в и чудотво́рче Спиридо́не, Керкирская похвало́, всея́ вселе́нныя свети́льниче пресве́тлый, те́плый к Бо́гу моли́твенниче и всем к тебе́ прибега́ющим и с ве́рою моля́щимся скоропредста́тельный засту́пниче! Ты ве́ру правосла́вную на Нике́йстем Собо́ре посреде́ отце́в пресла́вно изъясни́л еси́, ты еди́нство Святы́я Тро́ицы чуде́сною си́лою показа́л еси́ и еретико́в до конца́ посрами́л еси́. Услы́ши нас, гре́шных, святи́телю Христо́в, моля́щихся тебе́, и си́льным твои́м предста́тельством у Го́спода изба́ви нас от вся́каго зла́го обстоя́ния: от гла́да, пото́па, огня́ и смертоно́сныя я́звы. Ты бо во вре́менней жи́зни свое́й от всех сих бе́дствий избавля́л еси́ люде́й твои́х: от наше́ствия ага́рян и от гла́да страну́ твою́ сохрани́л еси́, царя́ от неисце́льнаго неду́га изба́вил и мно́гия гре́шники к покая́нию приве́л еси́, ме́ртвых пресла́вно воскреша́л еси́, за свя́тость же жития́ твоего́ А́нгелы неви́димо в це́ркви пою́щия и сослужа́щия тебе́ име́л еси́. Си́це у́бо просла́ви тебе́, ве́рнаго Своего́ раба́, Влады́ка Христо́с, я́ко вся та́йная челове́ческая дея́ния дарова́ тебе́ разуме́ти и облича́ти непра́ведно живу́щия. Мно́гим в ску́дости и недоста́точестве живу́щим ты усе́рдно помога́л еси́, лю́ди убо́гия изоби́льно во вре́мя гла́да напита́л еси́ и и́на мно́га зна́мения си́лою в тебе́ живу́щаго Ду́ха Бо́жия сотвори́л еси́. Си́це и нас не оста́ви, святи́телю Христо́в, помина́й нас, чад свои́х, у Престо́ла Вседержи́теля и умоли́ Го́спода, да пода́ст мно́гих на́ших грехо́в проще́ние, безбе́дное и ми́рное житие́ да да́рует нам, кончи́ны же живота́ непосты́дныя и ми́рныя и блаже́нства ве́чнаго в бу́дущем ве́це сподо́бит нас, да вы́ну возсыла́ем сла́ву и благодаре́ние Отцу́, и Сы́ну, и Ду́ху Свято́му, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О всеблаже́нне святи́телю Спиридо́не, вели́кий уго́дниче Христо́в и пресла́вный чудотво́рче! Предстоя́й на Небеси́ Престо́лу Бо́жию с ли́ки А́нгел, при́зри ми́лостивым о́ком на предстоя́щия зде лю́ди и прося́щия си́льныя твоея́ по́мощи. Умоли́ благоутро́бие Человеколю́бца Бо́га, да не осу́дит нас по беззако́ниим на́шим, но да сотвори́т с на́ми по ми́лости Свое́й! Испроси́ нам у Христа́ и Бо́га на́шего ми́рное и безмяте́жное житие́, здра́вие душе́вное и теле́сное, земли́ благопло́дие и во всем вся́кое изоби́лие и благоде́нствие, и да не во зло обрати́м блага́я, да́руемая нам от ще́драго Бо́га, но во сла́ву Его́ и в прославле́ние твоего́ заступле́ния! Изба́ви всех ве́рою несумне́нною к Бо́гу приходя́щих от вся́ких бед душе́вных и теле́сных, от всех томле́ний и диа́вольских наве́тов! Бу́ди печа́льным уте́шитель, неду́гующим врач, в напа́стех помо́щник, наги́м покрови́тель, вдови́цам засту́пник, си́рым защи́тник, младе́нцем пита́тель, ста́рым укрепи́тель, стра́нствующим путево́ждь, пла́вающим ко́рмчий и исхода́тайствуй всем кре́пкия по́мощи твоея́ тре́бующим вся, я́же ко спасе́нию, поле́зная! Я́ко да твои́ми моли́твами наставля́еми и соблюда́еми, дости́гнем в ве́чный поко́й и ку́пно с тобо́ю просла́вим Бо́га, в Тро́ице Святе́й сла́вимаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не, и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Читать еще:  К чему приснилось что погиб знакомый. Cонник умер знакомый, к чему снится умер знакомый во сне видеть

О преблаже́нне святи́телю Спиридо́не! Умоли́ благосе́рдие Человеколю́бца Бо́га, да не осу́дит нас по беззако́нием на́шим, но да сотвори́т с на́ми по ми́лости Свое́й. Испроси́ нам, раба́м Бо́жиим (имена) , у Христа́ и Бо́га на́шего ми́рное и безмяте́жное житие́, здра́вие душе́вное и теле́сное. Изба́ви нас от вся́ких бед душе́вных и теле́сных, от всех томле́ний и диа́вольских наве́тов. Помина́й нас у престо́ла Вседержи́теля и умоли́ Го́спода, да пода́ст мно́гих на́ших грехо́в проще́ние, безбе́дное и ми́рное житие́, да да́рует нам, кончи́ны же живота́ непосты́дныя и ми́рныя и блаже́нства ве́чнаго в бу́дущем ве́це сподо́бит нас, да непреста́нно возсыла́ем сла́ву и благодаре́ние Отцу́ и Сы́ну и Ду́ху Свято́му, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тропари общие

Тропарь. Апостолам.

Апостоли святии, / молите Милостиваго Бога, / да прегрешений оставление / подаст душам нашим.

Тропарь. Апостолу единому .

Апостоле святый [имя рек], моли Милостиваго Бога, / да прегрешений оставление / подаст душам нашим.

Тропарь. Безсребреникам.

Святии безсребреницы и чудотворцы, / посетите немощи наша: / туне приясте, туне дадите нам.

Тропарь. Господу Богу и Спасу нашему Иисусу Христу.

Пречистому Твоему образу поклоняемся, Благий, / просяще прощения прегрешений наших, Христе Боже: / волею бо благоволил еси плотию взыти на Крест, / да избавиши яже создал еси от работы вражия. / Тем благодарственно вопием Ти: / радости исполнил еси вся, Спасе наш, / пришедый спасти мир.

Тропарь. Затворнику Печерскому.

Велия веры исправления, / в пещернем затворе, яко на воде упокоения, / преподобие отче [имя рек], радовался еси, / огнем бо любве Божественныя распаляемь, / бдением и молитвою безстрастия достигл еси / и явился еси равноангельный на земли. / Того молитвами, Христе Боже, спаси души наша.

Тропарь. Мученикам.

Мученицы Твой, Господи, / во страданиих своих венцы прияша нетленныя от Тебе, Бога нашего: / имуще бо крепость Твою, / мучителей низложиша, / сокрушиша и демонов немощныя дерзости. / Тех молитвами / спаси души наша.

Тропарь. Мученику единому.

Мученик Твой, Господи, [имя рек], / во страдании своем венец прият нетленный от Тебе, Бога нашего: / имеяй бо крепость Твою, / мучителей низложи, / сокруши и демонов немощныя дерзости. / Того молитвами / спаси души наша.

Тропарь. Мученицам.

Агницы словесныя / Агнцу и Пастырю приведбстеся мучением ко Христу, / течение скончавше, и веру соблюдше. / Темже днесь радостною душею совершаем, досточудныя, / святую вашу память, / Христа величающе.

Тропарь. Мученице единой.

Агница Твоя, Иисусе, [имя рек], / зовет велиим гласом: / Тебе, женише мой, люблю, / и Тебе ищущи страдальчествую, / и сраспинаются и спогребаюся крещению Твоему, / и стражду Тебе ради, / яко да царствую в Тебе, и умираю за Тя, / да и живу с Тобою: / но яко жертву непорочную приими мя с любовию пожершуюся Тебе. / Тоя молитвами, / яко милостив, спаси души наша.

Тропарь. Преподобно-исповеднику.

Православия наставниче, / благочестия учителю и чистоты, / вселенныя светильниче, / архиереев богодухновенное удобрение, [имя рек] премудре, / ученьми твоими вся просветил еси, цевнице духовная, / моли Христа Бога спастися душам нашим.

Читать еще:  Чем лучше кормить голодный узел. Гайд - Начальные знания об узлах

Тропарь. Преподобной жене.

В тебе, мати, известно спасеся еже по образу: / приимши бо крест, последовала еси Христу, / и деющи учила еси презирати убо плоть, преходит бо, / прилежати же о души, вещи безсмертней. / Темже и со ангелы срадуется, преподобная [имя рек], дух твой.

Тропарь. Преподобному единому.

В тебе, отче, известно спасеся еже по образу: / приим бо крест, последовал еси Христу, / и дея учил еси презирати убо плоть, преходит бо, / прилежати же о души, вещи безсмертней. / Темже и со ангелы срадуется, преподобие [имя рек], дух твой.

Тропарь. Преподобному Печерскому.

Постом душу твою просветил еси, / молитвами непрестанными сердце твое сосуд Духа Святаго соделал еси, / преподобие отче наш [имя рек], / темже вся вражия ополчения крепко посрамил еси /и, яко победоносец истинный, воздаяния получил еси от Христа Бога. / Тому помолися о душах наших.

Тропарь. Преподобномученикам.

Боже отец наших, / творяй присно с нами по Твоей кротости, / не остави милость Твою от нас, / но молитвами их/в мире управи живот наш.

Тропарь. Преподобномученику единому.

В тебе отче, известно спасеся еже по образу: / приим бо крест последовал еси Христу, / и дея учил еси презирати убо плоть, преходит бо, / прилежати же о души, вещи безсмертной. / Темже и со ангелы срадуется, преподобие [имя рек], дух твой.

Тропарь. Преподобномученице единой.

Агница Твоя, Иисусе, [имя рек], / зовет велиим гласом: / Тебе, женише мой, люблю, / и Тебе ищущи страдальчествую, / и сраспинаюся и спогребаюся крещению Твоему, / и стражду Тебе ради, / яко да царствую в Тебе, и умираю за Тя, / да и живу с Тобою: / но яко жертву непорочную приими мя с люббвию пожершуюся Тебе, / тоя молитвами, / яко милостив, спаси души наша.

Тропарь. Преподобным.

Боже отец наших, / творяй присно с нами по Твоей кротости, / не остави милость Твою от нас, / но молитвами их / в мире управи живот наш.

Тропарь. Преподобным женам.

Истинному желанию уневестившася, христославныя, / и временного обручника отвергшася совокупления, / и добродетельными подвигами возрастша, / на высоту востекосте нетления, / краснодушныя и многобогатыя, / столпи монашествующих жен и правило: / темже о нас молите непрестанно, / любовию вашу память празднующих.

Тропарь. Преподобным Печерским.

Преблаженнии и Богоноснии отцы наши [имя рек], / яко стяжавший дерзновение ко Господу / равноангельным своим житием, / егоже ради обогати Христос нетлением и чудесы мощи ваша, / молим вас прилежно: / испросите душам нашим очищение / и велию и богатую милость.

Тропарь. Пресвятой Богородице.

К Богородице прилежно ныне притецем, / грешнии и смиреннии, и припадeм, / в покаянии зовуще из глубины души: / Владычице, помози, на ны милосердовавши, / потщися, погибаем от множества прегрешений, / не отврати Твоя рабы тщи, / Тя бо и едйну надежду имамы.

Тропарь. Пророку единому.

Пророка Твоего [имя-рек] память, Господи, празднующе, / тем Тя молим: / спаси души наша.

Тропарь. Святителю единому.

Правило веры и образ кротости, / воздержания учителя / яви тя стаду твоему, / яже вещей истина: / сего ради стяжал еси смирением высокая, / нищетою богатая, / Отче [имя рек], / моли Христа Бога / спастйся душам нашим.

Тропарь. Святителям.

Боже отец наших, / творяй присно с нами по Твоей кротости, / не остави милость Твою от нас, / но молитвами их/в мире управи живот наш.

Тропарь. Святым Ангелам и прочим безплотным Силам.

Небесных воинств Архистратизи, / молим Вас присно мы недостойнии,/ да вашими молитвами оградите нас / кровом крил невещественныя вашея славы, / сохраняюще ны припадающие прилежно и вопиющия: / от бед избавите ны, / яко чиноначальницы Вышних Сил.

Читать еще:  Посчитать психоматрицу онлайн. Квадрат Пифагора: Совместимость по дате рождения

Тропарь. Священноисповеднику.

Православия наставниче, / благочестия учителю и чистоты, / вселенныя светильниче, / архиереев богодухновенное удобрение, [имя рек] премудре, / ученьми твоими вся просветил еси, цевнице духовная, / моли Христа Бога спастися душам нашим.

Тропарь. Священномученикам.

Боже отец наших, / творяй присно с нами по Твоей кротости, / не остави милость Твою от нас, / но молитвами их/в мире управи живот наш.

Тропарь. Священномученику единому.

И нравом причастник, / и престолом наместник апостолом быв,/ деяние обрел еси, Богодухновенне, / в видения восход, / сего ради слово истины исправляя, / веры ради пострадал если даже до крове, / священномучениче [имя рек], / моли Христа Бога / спастися душам нашим.

Тропарь. Христа ради юродивому.

Глас апостола Твоего Павла услышав глаголющ: / мы юроди Христа ради, / раб Твой, Христе Боже, [имя рек] / юрод бысть на земли Тебе ради: / темже память его почитающе, / Тебе молим. Господи, спаси души наша.

Величание. Иконе Божией Матери, общее.

Величаем Тя, / Пресвятая Дево / Богоизбранная Отроковице / и чтим образ Твой святый, / имже точиши исцеления / всем с верою притекающим.

Молитва тропарь дня. Тропарь

Предпразднство Богоявления. Свт. Сильвестра, папы Римского (335). Прав. Иулиании Лазаревской, Муромской (1604). Преставление (1833), второе обре́тение мощей (1991) прп. Серафима Саровского, чудотворца.

Прп. Сильвестра Печерского, в Ближних пещерах (XII). Сщмч. Феогена, еп. Парийского (ок. 320).

Мч. Василия Петрова (1942).

С этого дня по 5 января – предпразднство Богоявления. Октоих в седмичные дни не поется до отдания Богоявления.

Чтение за Богослужением

Тропарь предпразднства, глас 4:

Гото́вися, Завуло́не,/ и красу́йся, Неффали́ме,/ Иорда́не реко́, ста́ни,/ подыми́, взыгра́я, крести́тися гряду́ща Влады́ку./ Весели́ся, Ада́ме с прама́терию,/ не кры́йта себе́, я́коже в раи́ пре́жде,/ и́бо, на́ги ви́дев вы, яви́ся,/ да облече́т в пе́рвую оде́жду:// Христо́с яви́ся, всю тварь хотя обнови́ти.

Кондак предпразднства, глас 4:

Во струя́х днесь Иорда́нских быв, Госпо́дь/ Иоа́нну вопие́т:/ не убо́йся крести́ти Мя,/ спасти́ бо приидо́х// Ада́ма первозда́ннаго.

Тропарь преподобного Серафима, глас 4:

От ю́ности Христа́ возлюби́л еси́, блаже́нне,/ и, Тому́ Еди́ному рабо́тати пла́менне вожделе́в,/ непреста́нною моли́твою и трудо́м в пусты́ни подвиза́лся еси́,/ умиле́нным же се́рдцем любо́вь Христо́ву стяжа́в,/ избра́нник возлю́блен Бо́жия Ма́тере яви́лся еси́./ Сего́ ра́ди вопие́м ти:// спаса́й нас моли́твами твои́ми, Серафи́ме, преподо́бне о́тче наш.

Кондак преподобного Серафима, глас 2:

Ми́ра красоту́ и я́же в нем тле́нная оста́вив, преподо́бне,/ в Саро́вскую оби́тель всели́лся еси́/ и, та́мо а́нгельски пожи́в,/ мно́гим путь был еси́ ко спасе́нию,/ сего́ ра́ди и Христо́с тебе́, о́тче Серафи́ме, просла́ви/ и да́ром исцеле́ний и чуде́с обогати́./ Те́мже вопие́м ти:// ра́дуйся, Серафи́ме, преподо́бне о́тче наш.

Мы в таком множестве собираемся у мощей преподобного Серафима — простого старца, который всю свою жизнь провел в монастырях, в пустынях, который не выходил в свет, который не публиковал статей в газетах, который не вступал ни в какие диалоги и распри с внешним обществом, который никому никогда ничего не доказывал. Но сегодня весь мир около него: и люди глубоко верующие, церковные, и те, кто только приближается к храму Божиему, кто только начинает чувствовать в сердце своем веру; и высокопоставленные люди, имеющие власть, деньги и силу, и простые люди, в том числе убогие, нищие, инвалиды; и люди образованные, и совсем простые. Мы все здесь, потому что чувствуем силу, исходящую от этих дивных нетленных останков святого преподобного Серафима. Нет на них тления как некоего физического образа разложения, распада и небытия, потому что душа преподобного Серафима стяжала себе плоды Духа Святого.

Источники:

http://diak.ortox.ru/*_svjatiteljam/view/id/4704
http://days.pravoslavie.ru/Trop/tr30.htm
http://st-gospel.ru/

Ссылка на основную публикацию
Статьи на тему: