Когда день всех святых в. Каноны и Акафисты

Чтение акафистов или канонов дома

Для корректного отображения содержимого страницы необходимо включить JavaScript или воспользоваться браузером с поддержкой JavaScript.

При чтении акафиста или канона келейно (дома) используется обычное начало и окончание молитв. Такое же привычное начало и окончание есть в утренних молитвах. Поэтому, если акафист или канон читается в соединении с утренним или вечерним правилом, читать еще и приведенные ниже молитвы не нужно. Акафист или канон читается в таком случае после утренних или вечерних молитв, перед окончанием молитв, т.е. перед молитвой «Достойно есть».

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Молитва Святому Духу

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читаем: «Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в, и су́щим во гробе́х живо́т даровав» (трижды). От Вознесения до Троицы ее не читаем вообще.

Трисвятое

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва Пресвятой Троице

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды). Сла́ва, и ны́не:

Вместо «Слава, и ныне:» читается «Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь». Вместо «Слава:» читается «Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху». Вместо «И ныне:» читается «И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь».

Молитва Господня

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (Поклон)

Псалом 50

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Читать еще:  Тайна и значение имени алла. Что значит имя алла

Символ веры

1 Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́ Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. 2 И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. 3 Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. 4 Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. 5 И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. 6 И возше́дшаго на Небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. 7 И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. 8 И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щего, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. 9 Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. 10 Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. 11 Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, 12 и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Здесь читаем акафист или канон.

Общепринятые сокращения. Вместо надписи «Слава:» или «Троичен:», читается «Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху». Вместо надписи «И ныне:» или «Богородичен:» читается «И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь». Вместо «Сла́ва, и ны́не:» читается «Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь».

Замечание по чтению канона. Ирмос на богослужении поется на глас канона. Если нет возможности петь, его можно прочесть. Каждая песнь состоит из тропарей. Перед чтением каждого тропаря добавляется припев. Праздникам: Сла́ва Тебе́, Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́. Богородице: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с. Святым: Святи́телю о́тче на́ш Нико́лае, моли́ Бо́га о на́с; Преподо́бне о́тче на́ш Се́ргие, моли́ Бо́га о на́с; Свята́я блаже́нная ма́ти на́ша Ксе́ние, моли́ Бо́га о на́с. Если перед тропарем стоит обозначение «Слава:» или «Троичен:», то тропарь посвящен Господу и вместо припева читается «Слава:» (см. общепринятые сокращения). Если тропарь надписан «И ныне:» или «Богородичен:», то он посвящен Пресвятой Богородице и также читается без припева. Если в песни нет троична, а только богородичен, перед ним читается «Сла́ва, и ны́не:». Если нет и богородична (в канонах Пресвятой Богородице), то «Сла́ва, и ны́не:» читается после всех тропарей. В восьмой песне вместо «Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху» читается «Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха Го́спода». После 3-й и 6-й песни (при домашнем чтении) читается трижды «Го́споди, поми́луй».

Представленные на Акафистнике каноны предназначены, в первую очередь, для домашнего чтения и содержат некоторые упрощения (убраны подобны, катавасии, номера гласов, повторения тропарей и т.п.). Тексты для богослужения доступны в «зеленых» и «коричневых» минеях.

Замечание по чтению акафиста (помещено в каждом акафисте после 13-го кондака). Первые 12 кондаков и икосов прочитываются обычно. Кондак 13-й прочитывается три раза с поклонами. После этого читается 1-й икос, который находится в начале акафиста, сразу за 1-м кондаком. Затем прочитывается и 1-й кондак. После него читаются молитвы, расположенные в конце акафиста.

Соединение двух и более канонов. Соединение канонов производится согласно Типикону или богослужебным указаниям. Если у вас нет под рукой этих книг или вы не знаете, как ими пользоваться, можно действовать по упрощенной схеме. Первыми читаются каноны ко Господу и праздникам. Вторыми — Пресвятой Богородице. Третьими — святителям, преподобным, мученикам, праведникам и другим святым. В начале каждой песни читается ирмос первого канона, потом по очереди все его тропари с припевами, потом тропари очередной песни второго канона и т.д.

Читать еще:  Падать в лифте во сне что значит. К чему снится лифт: вам надо пересмотреть свое отношение к жизни

Соединение канона с акафистом (если канон и акафист одному и тому же празднику, или иконе Пресвятой Богородицы, или святому). Акафист читается после 6-й песни канона вместо кондака и икоса, которые приведены в каноне.

Окончание молитв

Досто́йно есть я́ко вои́стину блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем (поклон).

От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читается припев и ирмос 9-й песни Пасхального канона:

А́нгел вопия́ше Благода́тней: Чи́стая Де́во, ра́дуйся! И па́ки реку́: ра́дуйся! Твой Сын воскре́се тридне́вен от гро́ба и ме́ртвыя воздви́гнувый; лю́дие, весели́теся! Свети́ся, свети́ся, но́вый Иерусали́ме, сла́ва бо Госпо́дня на тебе́ возсия́. Лику́й ны́не и весели́ся, Сио́не. Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице, о воста́нии Рождества́ Твоего́.

Сла́ва, и ны́не: Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х поми́луй и спаси́ нас, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь.

Чтение канонов и акафистов в течении седмицы.

В традиции Православной Церкви с древних времен в разные дни недели за богослужением воспоминаются те или иные события или святые. Со временем богослужебная традиция Церкви распространилась на домашние (келейные) молитвы. Так богослужение понедельника содержит молитвословия Небесным Силам, вторника – Иоанну Предтече. В среду, пятницу и воскресенье Святая Церковь вспоминает Евангельские события предательства Спасителя, Его Крестной смерти и Воскресения, соответственно и богослужебные тесты посвящены Господу и Пресвятой Богородице. Суббота по традиции день поминовения усопших и особого моления всем святым от века Богу благоугодившим. Особо следует выделить четверг – день, когда совершается память святых апостолов и святителя Николая Чудотворца.

В какой день какой акафист и канон читать?

Следуя правилам благочестия и подражая богослужебному строю миряне читают каноны и акафисты:

В понедельник:
Канон Небесным Силам безплотным
Канон Ангелу Хранителю
Акафист святому Архангелу Михаилу
Акафист святому Ангелу Хранителю

Вторник:
Канон покаянный ко Господу нашему Иисусу Христу
Канон ко святому Иоанну Предтече
Акафист святому славному пророку, Предтече и Крестителю Господню Иоанну

Среду:
Канон умилительный Господу Иисусу Христу
Канон молебный ко Пресвятой Богородице
Акафист Иисусу Сладчайшему
Акафист Пресвятой Богородице

Четверг:
Канон святым апостолам
Канон святителю Николаю
Акафист святым первоверховным апостолам Петру и Павлу
Акафист святителю Николаю Чудотворцу

Пятницу:
Канон Честному и Животворящему Кресту Господню
Канон Божественным Страстем Христовым
Акафист Честному и Животворящему Кресту Господню
Акафист Божественным Страстям Христовым

Субботу:
Канон о упокоении усопших
Канон всем святым от века Богу благоугодившим
Акафист всем святым
Акафист о упокоении усопших

Воскресенье:
Канон воскресный глас 6
Акафист Воскресению Христову

Вообще порядок чтения в разных традициях может немного отличаться. Например в среду, в некоторых изданиях, публикуют вместо канона молебного Божией Матери канон Пресвятой Богородице «Одигитрии».

Как читать каноны и акафисты на каждый день?

Есть две традиции чтения канонов и акафистов на каждый день седмицы. Читают отдельно канон и отдельно акафист или читается канон, после 6 песни которого читается акафист, без молитвы, далее заканчивается канон и читаются молитвы.

Начало и окончание чтения канонов и акафистов обычное.

Какие акафисты следует читать на каждый день недели

Какие акафисты принято читать

Многовековая православная вера хранит в своих кладезях много жанров песнопений, среди которых особое место отводится акафисту. Акафист – это хвалебная ода в честь Спасителя, Пресвятой Богородицы, святых великомучеников и архангелов.

В переводе с греческого языка «акафист» означает «неседальная песнь», поэтому хвалебно-благодарственные песнопения исполняются стоя. Особенность «народной молитвы», как часто называются православные христиане акафист, состоит в том, что прихожане могут принимать участие в богослужении в храме.

Некоторые миряне, не имея возможности каждый день посещать церковь, читают акафисты дома. Прочтение хвалебно-благодарственной оды в домашних условиях не требует особой подготовки и соблюдения каких-то условностей. Главное, искренность и открытость во время обращения к Спасителю, Пресвятой Богородице и святым угодникам. Проводить данный ритуал лучше в уединении, отстранившись от бренных мыслей и мирских дел.

Читать еще:  Как быстро притянуть к себе деньги. Общение с успешными людьми

Любой акафист состоит из 25 коротких песен (13 кондаков и 12 икосов), отличающихся легким слогом и глубоким смыслом. Первые 12 кондаков и 12 икосов читаются поочередно, последний нечетный кондак зачитывается трижды с поклонами. Затем нужно повторить первый икос и первый кондак. Ритуал хвалебно-благодарственного песнопения заканчивается прочтением молитвы, расположенной в акафистнике в конце каждого акафиста.

При любых жизненных трудностях и невзгодах, при утрате веры православные христиане обращаются с молитвами к Спасителю, Пресвятой Богородице и святым угодникам, вопрошая о помощи и защите. С каждым днем недели, именуемой седмицей, православная церковь соединяет особые воспоминания. Согласно данному церковному уставу, существует определенный круг недельных богослужений, в том числе и прочтения акафистов в домашней обстановке.

В воскресенье

Воскресенье считается первым днем седьмицы, когда верующие христиане вспоминают и прославляют Воскресение Христово, соответственно в этот день принято проводить ритуал хвалебно-благодарственного песнопения Воскресению Христову.

Читая акафист Воскресения Христово, молящийся желает наполнить свое сердце любовью, измениться и изменить свою жизнь, чтобы в душе поселился покой и гармония.

Понедельник

Утро понедельника следует начать с прочтения «народной молитвы» Ангелу Хранителю, который оберегает от бед и напастей, предостерегает от греха и искушения, помогает стать на путь праведный и обрести веру в свои силы.

Также в этот день можно провести ритуал хвалебного песнопения, молясь Архангелу Михаилу. Как сказано в церковном предании, Архангел Михаил ниспослан Господом христианам для оказания помощи в разных бедах, нуждах и страданиях.

Вторник

Во вторник в утренней домашней молитве православные христиане прославляют святого угодника Иоанна Крестителя. Акафист святому Предтече Господню Иоанну читают, вопрошая о даровании чувства покаяния.

Во времена Руси хвалебно-благодарственные оды Предтече Господню Иоанну воспевали при освящении пчельника, а также в молитвах о защите и покровительстве посевов и плодородия.

Среду

Середина недели считается постным днем, когда в молитвах священнослужителей вспоминается предательство Иисуса Христа Иудою и в храмах проводятся службы во имя Животворящего Креста Господня. В этот день нужно читать акафист Пресвятой Богородице и акафист Иисусу Сладчайшему.

В ритуальном песнопении, обращенном к Пресвятой Богородице, молящийся просит защиты от греховных мыслей, искушений и страстей, благодати и покровительства над детьми, помощи в родах, исцеления от душевных и физических недугов.

Четверг

По четвергам в храмах и дома православные христиане прославляют святых апостолов и святителя Николая Чудотворца. Акафист святителю Николаю Чудотворцу, согласно церковным канонам, разрешается читать при нуждах на всякую потребу, особенно при прошении о чудесном исцелении от недугов души и тела.

Совершая обряд благодарственного песнопения и прославления святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла, молящийся просит помощи в преодолении различных житейских проблем и начинании новых дел. Апостол Петр является покровителем рыбаков, поэтому многие христиане обращаются в своих молитвах с просьбой об удаче в ловле.

Пятницу

В этот день принято вспоминать крестные страдания и распятие Иисуса Христа. По пятницам в православной церкви проводится служба в честь Животворящего Креста Господня. Уединившись и отстранившись от дел мирских, верующие христиане читают акафист Страстям Господним и акафист Честному и Животворящему Кресту Господню, вопрошая о благодати и защите от бед и горестей, душевных и физических недугов, сглаза и порчи, зла и различных опасностей.

Субботу

В субботу прославляется Божия Матерь и святые угодники. В домашних молитвах православные христиане исполняют хвалебную оду Пресвятой Богородице и акафист всем святым от века Богу благоугодившим.

Также в этот день поминаются все умершие в истинной вере и надежде, дома можно читать акафист об упокоении усопших.

Видео «Что такое акафист, как и когда его читать?»

В этом видео рассказывается, что такое акафист, как и когда его читать.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источники:

http://www.akafistnik.ru/molitvoslov/chtenie-akafistov-ili-kanonov-doma/
http://xn—-7sbahbba0chrecjllhdbcuymu3s.xn--p1ai/02_na_kajdii_den/1/about.html
http://moimolitvy.ru/akafist/svyatym-ugodnikam/na-kazhdyj-den-nedeli-685/

Ссылка на основную публикацию
Статьи на тему:

Adblock
detector