Ежедневное молитвенное правило для православного. Краткое молитвенное правило утреннее и вечернее

Содержание

Краткое утреннее молитвенное правило на церковнославянском

В этом разделе представлено краткое утреннее молитвенное правило на старославянском языке, выполненное современным шрифтом, которое подходит для начинающих мирян.

Краткое содержание утренней молитвы:

 • Краткое молитвенное правило :
  • Молитва предначинательная
  • Святому Духу
  • Трисвятое
  • Господня (Отче наш)
  • Песнь Пресвятой Богородице
  • Ко Пресвятой Троице
  • Псалом 50
  • Символ веры
  • Молитва 1-я, святого Макария Великого
  • Молитва 3-я, того же святого
  • Молитва 9-я, к Ангелу-хранителю
  • Молитва 10-я, ко Пресвятой Богородице
  • Молитвенное призывание святого, имя которого носишь
  • О живых (краткая)
  • Об усопших (краткая)

Все молитвы утреннего правила подряд:

Молитва предначинательная

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твое́я Ма́тере и всех святы́х, поми́луй нас.

Молитва Святому Духу

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Трисвятое

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Молитва Господня

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х!

Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́.

Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь;

и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим;

и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Песнь Пресвятой Богородице

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю;

благослове́на Ты в жена́х и благослове́н плод чре́ва Твоего́, я́ко Спа́са родила́ еси́ душ на́ших.

Молитва ко Пресвятой Троице

От сна воста́в, благодарю́ Тя, Свята́я Тро́ице, я́ко мно́гия ра́ди Твоея́ бла́гости и долготерпе́ния не прогне́вался еси́ на мя, лени́ваго и гре́шнаго, ниже́ погуби́л мя еси́ со беззако́ньми мои́ми;

но человеколю́бствовал еси́ обы́чно и в неча́янии лежа́щаго воздви́гл мя еси́, во е́же у́треневати и славосло́вити держа́ву Твою́.

И ны́не просвети́ мои́ о́чи мы́сленныя, отве́рзи моя́ уста́ поуча́тися словесе́м Твои́м, и разуме́ти за́поведи Твоя́, и твори́ти во́лю Твою́,

и пе́ти Тя во исповеда́нии серде́чнем, и воспева́ти всесвято́е и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.
(Поклон)

Псалом 50

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́.

Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя;

яко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой пре́до мно́ю есть вы́ну.

Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти.

Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́.

Се бо, и́стину возлюби́л еси́;

безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́.

Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся;

омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся.

Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие;

возра́дуются ко́сти смире́нныя.

Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти.

Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й.

Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́.

Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твое́го и Ду́хом влады́чним утверди́ мя.

Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся.

Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́;

возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й.

Го́споди, устне́ мои отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́.

Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши.

Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н;

се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т.

Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския.

Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая;

тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Символ веры

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым.

И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век;

Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша.

Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася.

Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна.

И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием.

И возше́дшаго на небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́.

И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́.

И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки.

Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь.

Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в.

Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка.

Молитва 1-я, святого Макария Великого

Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго, я́ко николи́же сотвори́х благо́е пред Тобо́ю;

но изба́ви мя от лука́ваго, и да бу́дет во мне во́ля Твоя́, да неосужде́нно отве́рзу уста́ моя́ недосто́йная и восхвалю́ и́мя Твое́ свято́е, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Молитва 3-я, того же святого

К Тебе́, Влады́ко Человеколю́бче, от сна воста́в прибега́ю, и на дела́ Твоя́ подвиза́юся милосе́рдием Твои́м, и молю́ся Тебе́:

помози́ ми на вся́кое вре́мя, во вся́кой ве́щи, и изба́ви мя от вся́кия мирски́я злы́я ве́щи и диа́вольскаго поспеше́ния, и спаси́ мя, и введи́ в Ца́рство Твое́ ве́чное.

Ты бо еси́ мой Сотвори́тель и вся́кому бла́гу Промы́сленник и Пода́тель, о Тебе́ же все упова́ние мое́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ю, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Молитва 9-я, к Ангелу-хранителю

Святы́й А́нгеле, предстоя́й окая́нной мое́й души́ и стра́стной мое́й жи́зни, не оста́ви мене́ гре́шнаго, ниже́ отступи́ от мене́ за невоздержа́ние мое́.

Не да́ждь ме́ста лука́вому де́мону облада́ти мно́ю, наси́льством сме́ртнаго сего́ телесе́;

укрепи́ бе́дствующую и худу́ю мою́ ру́ку и наста́ви мя на путь спасе́ния.

Ей, святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю и покрови́телю окая́нныя моея́ души́ и те́ла, вся мне прости́, ели́кими тя оскорби́х во вся дни живота́ моего́,

и а́ще что согреши́х в преше́дшую нощь сию́, покры́й мя в настоя́щий день, и сохрани́ мя от вся́каго искуше́ния проти́внаго, да ни в ко́ем гресе́ прогне́ваю Бо́га, и моли́ся за мя ко Го́споду, да утверди́т мя в стра́се Свое́м, и досто́йна пока́жет мя раба́ Своея́ бла́гости.

Читать еще:  Жил давид. Пророк царь давид

Молитва 10-я, ко Пресвятой Богородице

Пресвята́я Влады́чице моя́ Богоро́дице, святы́ми Твои́ми и всеси́льными мольба́ми отжени́ от мене́, смире́ннаго и окая́ннаго раба́ Твоего́, уны́ние, забве́ние, неразу́мие, нераде́ние, и вся скве́рная, лука́вая и ху́льная помышле́ния от окая́ннаго моего́ се́рдца и от помраче́ннаго ума́ моего́;

и погаси́ пла́мень страсте́й мои́х, я́ко нищ есмь и окая́нен.

И изба́ви мя от мно́гих и лю́тых воспомина́ний и предприя́тий, и от всех действ злых свободи́ мя.

Я́ко благослове́на еси́ от всех родо́в, и сла́вится пречестно́е и́мя Твое́ во ве́ки веко́в.

Молитвенное призывание святого, имя которого носишь

Моли́ Бо́га о мне, святы́й уго́дниче Бо́жий (имя), я́ко аз усе́рдно к тебе́ прибега́ю, ско́рому помо́щнику и моли́твеннику о душе́ мое́й.

О живых

Спаси́, Го́споди, и поми́луй отца́ моего́ духо́внаго (имя), роди́телей мои́х (имена), сро́дников (имена), нача́льников, наста́вников, благоде́телей (имена) и всех правосла́вных христиа́н.

Об усопших

Упоко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х: роди́телей мои́х, сро́дников, благоде́телей (имена), и всех правосла́вных христиа́н, и прости́ им вся согреше́ния во́льная и нево́льная, и да́руй им Ца́рствие Небе́сное.

Молитвенное правило

Моли́твенное пра́вило – 1) ежедневные утренние и вечерние молитвы, которые совершают христиане (рекомендуемые тексты можно найти в молитвослове); 2) регламентированное чтение этих молитв.

Правило бывает общим – обязательным для всех или индивидуальным, подбираемым для верующего духовником с учетом его духовного состояния, сил и занятости.

Состоит из утренних и вечерних молитв, которые совершаются ежедневно. Этот жизненный ритм необходим, поскольку в противном случае душа легко выпадает из молитвенной жизни, как бы просыпаясь лишь от случая к случаю. В молитве же, как и во всяком большом и трудном деле, одного «вдохновения», «настроения» и импровизации недостаточно.

Чтение молитв связует человека с их творцами: псалмопевцами и подвижниками. Это помогает обрести духовный настрой, родственный их сердечному горению. В том, чтобы молиться чужими словами, пример нам – Сам Господь Иисус Христос. Его молитвенные возгласы во время крестных страданий – строки из псалмов ( Пс. 21:2; 30:6 ).

Существует три основных молитвенных правила:
1) Полное молитвенное правило, которое печатается в «Православном молитвослове»;

2) Краткое молитвенное правило. У мирян иногда возникают ситуации, когда времени и сил для молитвы остаётся мало, и в таком случае лучше со вниманием и благоговением прочитать краткое правило, чем торопливо и поверхностно, без молитвенного настроя — всё положенное правило целиком. Святые отцы учат с рассуждением относиться к своему молитвенному правилу, с одной стороны, не давая поблажек своим страстям, лени, саможалению и прочим, которые могут разрушить правильное духовное устроение, а с другой стороны, учиться без соблазна и смущения сокращать или даже несколько изменять правило тогда, когда в этом существует действительная необходимость.

утром: «Царю Небесный», Трисвятое, «Отче наш», «Богородице Дево», «От сна восстав», «Помилуй мя Боже», «Символ веры», «Боже, очисти», «К Тебе, Владыко», «Святый Ангеле», «Пресвятая Владычице», призывание святых, молитва за живых и усопших;
вечером: «Царю Небесный», Трисвятое, «Отче наш», «Помилуй нас, Господи», «Боже вечный», «Благаго Царя», «Ангеле Христов», от «Взбранной Воеводе» до «Достойно есть»;

3) Краткое молитвенное правило преподобного Серафима Саровского: три раза «Отче наш», три раза «Богородице Дево» и один раз «Символ веры» – для тех исключительных дней и обстоятельств, когда человек находится в крайнем утомлении или весьма ограничен во времени.

Совсем опускать молитвенное правило нежелательно. Даже если молитвенное правило читается без должного внимания, слова молитв, проникая в душу, оказывают свое очищающее воздействие.

Основные молитвы следует знать наизусть (при регулярном чтении они постепенно запоминаются человеком даже с очень плохой памятью), чтобы они глубже проникли в сердце и чтобы их можно было повторять в любых обстоятельствах. Желательно изучить текст перевода молитв с церковнославянского языка на русский (см. «Толковый молитвослов»), чтобы понимать значение каждого слова и ни одно слово не произносить бессмысленно или без точного осмысления. Очень важно, чтобы приступающий к молитвословию изгнал из сердца обиды, раздражение, горечь. Без усилий, направленных на служение людям, на борьбу с грехом, на установление контроля над телом и душевной сферой, молитва не может стать внутренним стержнем жизни.

В условиях современного быта, учитывая загруженность и ускоренные темпы, мирянам нелегко отводить для молитвы определенное время. Врагом молитвы утренней является спешка, а молитвы вечерней – усталость.
Утренние молитвы лучше всего читать до начала всякого дела (и до завтрака). В крайнем случае, их произносят по дороге из дома. Поздно вечером часто бывает трудно сосредоточиться из-за усталости, поэтому можно рекомендовать читать вечернее молитвенное правило в свободные минуты до ужина или еще раньше.

Во время молитвы рекомендуется уединиться, возжечь лампаду или свечу и встать перед иконой. В зависимости от характера внутрисемейных взаимоотношений можно рекомендовать чтение молитвенного правила вместе, всей семьей, или каждому члену семьи отдельно. Общая молитва рекомендуется перед вкушением пищи, в торжественные дни, перед праздничной трапезой и в других подобных случаях. Семейная молитва – это разновидность церковной, общественной (семья – своего рода «домашняя Церковь») и поэтому не заменяет молитву индивидуальную, а лишь дополняет ее.

Перед началом молитвословия следует осенить себя крестным знамением и совершить несколько поклонов, поясных или земных, и постараться настроиться на внутреннюю беседу с Богом. Трудность молитвы – нередко признак ее подлинной действенности.

Молитва за других людей (см. помянник) – неотъемлемая часть молитвословия. Предстояние Богу не отдаляет человека от ближних, но связывает его с ними еще более тесными узами. Не следует ограничиваться только молитвой за близких и дорогих нам людей. Молитва за тех, кто причинил нам огорчение, вносит в душу мир, оказывает воздействие на этих людей и делает нашу молитву жертвенной.

Хорошо окончить молитвословие благодарением Богу за дарованное общение и сокрушением о своей невнимательности. Приступая к делам, надо прежде подумать о том, что предстоит говорить, делать, видеть в течение дня и испросить у Бога благословения и сил для следования Его воле. В гуще трудового дня надо творить краткую молитву (см. Иисусова молитва), которая поможет и в повседневных делах находить Господа.

Можно ли сокращать молитвенное правило?

Этот вопрос волнует многих современных людей. Однако, как представляется, дать на него однозначный ответ, «да» или «нет», безотносительно к обстоятельствам нельзя.

С одной стороны правило для того и существует, чтобы его соблюдать. Важность молитвенного правила заключается в том, что оно ориентирует христианина в правильном русле.

Входящие в состав правила молитвы способствуют формированию надлежащих отношений богомольца с Богом, святыми и вообще с ближними, предохранению его от действий лукавых сил и внутренних страстей.

Многие, не имей они этого спасительного правила, может быть даже и не знали бы, как именно, о чём именно и с какой регулярностью должно молиться Богу и Его угодникам.

С другой стороны существует различные жизненные ситуации, когда верующему, либо ввиду немощи телесной или духовной, либо ввиду иных причин (например, в случае особо ответственных вахт и дежурств, караулов, активных боевых действий) регулярно читать молитвенное правило целиком бывает или крайне затруднительно, или практически невозможно.

В подобном случае следует помнить, что молитвенное правило хотя и является правилом, подразумевающим уместность его исполнения, однако не предполагает абсолютной, безусловной необходимости его соблюдения.

Иногда бывает лучше прочесть меньше молитв, но искренне и с усердием (от сердца), чем все (составляющее полное правило), но «формально» (небрежно, скороговоркой, перепрыгивая через строчки и т. п.).

Существуют, к слову, и сокращённые варианты молитвенного правила.

Но всё же в случае возникновения сомнений по этому поводу есть смысл обратиться за конкретной рекомендацией к опытному, духовно мудрому пастырю, духовнику.

Хорошо ли, если молитвенное правило будет побольше: кроме обычных утренних и вечерних молитв – акафисты, каноны?

Самое главное в исполнении молитвенного правила – постоянное ежедневное исполнение его. При нужде оно сокращается. Надо иметь такое правило, чтобы оно не превышало ваших сил и чтобы совесть не укоряла за леность.

Читать еще:  Читать евангелие от матфея гл 20. Евангелие от Матфея

Утреннее и вечернее правила – это лишь необходимая духовная гигиена. Молиться же нам заповедано непрестанно (см. молитва Иисусова). Святые отцы сказали: если будешь сбивать молоко, получится масло, так и в молитве – от количества переходит в качество.

«Чтобы правило стало не препятствием, а настоящим двигателем человека к Богу, необходимо, чтобы оно было соразмерно его духовным силам, соответствовало его духовному возрасту и состоянию души. Многие люди, не желая себя отягощать, сознательно выбирают слишком легкие молитвенные правила, которые из-за этого становятся формальными и не приносят плодов. Но иногда и большое правило, выбранное из неразумной ревности, тоже становится кандалами, ввергая в уныние и мешая духовно расти.
Правило — не застывшая форма, в течение жизни оно обязательно должно меняться и качественно, и внешне».

Святитель Феофан Затворник так кратко систематизирует советы по прочтению молитвенного правила:

«а) никогда спешно не читайте, а читайте будто нараспев… В древности все читаемые молитвы брались из псалмов… Но нигде не встречаю слова «читать», а везде «петь»…

б) во всякое слово вникайте и не мысль только читаемого воспроизводите в сознании, но и чувство соответственное возбуждайте…

в) чтобы подсечь позыв на спешное чтение, положите — не то и то вычитывать, а простоять на читательном молитвословии четверть часа, полчаса, час… сколько обычно выстаиваете… и затем не заботьтесь… сколько прочитаете молитв, — а как пришло время, если нет охоты стоять далее, переставайте читать…

г) положив это, однако ж, на часы не посматривайте, а так становитесь, чтобы стоять без конца: мысль и не будет забегать вперед…

д) чтобы способствовать движению молитвенных чувств в свободное время, перечитывайте и передумывайте все молитвы, которые входят в ваше правило, — и перечувствуйте их, чтобы, когда на правиле станете их читать, знать, наперед, какое чувство должно быть возбуждаемо в сердце…

е) никогда не читайте без перерыва молитвы, а всегда перерывайте их своеличною молитвою, с поклонами, в средине ли молитв придется это сделать или в конце. Как только вспадет что на сердце, тотчас останавливайтесь читать и кладите поклоны. Это последнее правило — самое нужное и самое необходимое для воспитания духа молитвенного… Если какое иное чувство займет очень, вы и будьте с ним и кладите поклоны, а чтение оставьте… так до самого конца положенного времени».

Молитвенное правило утреннее и вечернее. Молитвенное правило Серафима Саровского для мирян

Каждый верующий человек должен каждую секунду своего существования находиться в контакте с Богом. Это должно являться его целью и ежедневным трудом, выражающимся в молитве. Многие святые старцы говорили, что каждое обращение к Творцу должно сопровождаться тремя молитвами. Первая читается как данная Всевышним, вторая как благодарность Богоматери, а третья — для поддержки в вере и христианской морали.

Для того чтобы облегчить верующим путь к Богу, некоторые святые люди создавали специальные молитвенные правила, которые обозначали, когда и где уместно читать ту или иную молитву. Также благодаря этому списку можно было узнать, сколько раз в день необходимо обращаться к Творцу. Особо выделялись дни церковных праздников и таинств, требующих от мирян особой духовной подготовки. Наиболее известно молитвенное правило Серафима Саровского для мирян, о котором мы сегодня вам расскажем. Помимо него мы затронем в статье некоторые дополнительные нюансы обращения к Богу.

Молитвенный труд души

Христианство очень серьезно относится к ежедневной молитве. Священнослужители наставляют паству, объясняя ей, что к Богу необходимо продвигаться маленькими шажками, но не останавливаясь ни на минуту. Не стоит сразу после крещения с головой бросаться в чтение религиозных книг и активно посещать все богослужения в церкви. Так вы не обретете душевную чистоту, а только запутаетесь в своих чувствах и ощущениях.

Начинать свое движение к Богу стоит с изучения молитвенного правила, которое поможет правильно облачать в слова душевный порыв. Причем каждый служитель церкви скажет, что к молитве себя необходимо приучать. Несмотря на ежедневный ритм жизни, настроение и усталость, нужно заставлять себя обращаться к Богу с благодарностью и просьбой о защите. В первое время делать это будет довольно сложно, однако постепенно молитва начнет приносить радость и духовное просветление.

На этом этапе верующий уже может произносить все молитвы из молитвенного правила. И этот труд вызывает у него невероятное ощущение единения с Создателем, который подталкивает к дальнейшему самосовершенствованию. А со временем молитва начинает вызывать такое счастье, что на человека снисходит особое состояние покоя и умиротворения. Наполненный такими ощущениями верующий может оставить повседневные дела, чтобы тотчас обратиться к Богу.

Именно подобные религиозные чувства подталкивают людей к уходу в монастырь, ведь в его стенах молитва обретает совсем иной смысл — превращенная в единый порыв нескольких душ она становится настоящим очищением. Многие святые старцы рассказывают, что именно для молитвы люди уходят в монастырь. Она становится их наградой, ведь с иными представлениями о Боге тяжелые монастырские будни мало кому будут под силу.

Мы уже не единожды в статье использовали такое словосочетание, как «молитвенное правило». Давайте разберем данный церковный термин более подробно.

Молитвенное правило для мирян: краткое описание

Так как только пришедшим к вере мирянам довольно сложно приучить себя к ежедневной молитве, были составлены особые сборники, которые помогают правильно рассчитать свои силы и обращаться к Творцу с определенным духовным посылом.

Молитвенные правила не были придуманы в одночасье. Порой их создавали святые старцы по просьбам мирян, а другие появлялись в связи с различными церковными ритуалами. Как бы то ни было, но каждый православный верующий должен придерживаться определенного регламента, позволяющего ему максимально очиститься от всего мирского и суетного, чтобы открыть сердце своему Создателю.

Молитвенное правило Серафима Саровского для мирян

Стоит заметить, что святой старец считал общение с Создателем первой необходимостью для христианина. Она должна быть для него важнее пищи, воды и воздуха. Ни один верующий не может представить свою жизнь без молитвы.

Сам старец проводил за этим занятием большую часть своего времени и завещал подобное времяпрепровождение своим духовным детям. Иногда он даже требовал от последователей многочасовой ежедневной молитвы, поэтому и составил для них правило, помогающее в нелегком духовном труде.

Серафим Саровский считал, что новый день необходимо встречать крестным знамением и выполнением утреннего молитвенного правила. Старец утверждал, что для молитвы христианин должен стать подле икон или в ином месте, где ничто не будет отвлекать его от общения с Богом.

Утреннее молитвенное правило включает в себя три текста. Чтение необходимо производить в следующем порядке:

 • «Отче наш»;
 • «Богородице Дево, радуйся»;
 • Символ веры.

Имейте в виду, что первые два текста должны читаться трижды, а вот для последней молитвы достаточно одного раза. После выполнения правил человек может приступить к своим повседневным делам и обязанностям.

Серафим Саровский советовал и во время привычных дел не забывать про молитвенное правило. На русском языке можно тихонько читать Иисусову молитву. Это позволяет не отвлекаться в своих мыслях от общения с Творцом и дает возможность ежесекундно соотносить свои помыслы с христианскими добродетелями.

Не стоит приступать к обеденной трапезе без повторения утреннего ритуала, только после него можно начать принимать пищу.

Послеобеденное время

Согласно заветам Серафима Саровского, православный верующий не может и после обеда отвлекаться от молитвы. В это время лучше вычитывать:

 • «Господи Иисусе Христе, Богородицею помилуй мя грешного»;
 • «Пресвятая Богородица, спаси мя грешного».

Первый из указанных текстов подходит для уединения, когда можно полностью отдаться обращению к Всевышнему. А вот вторую возможно читать, занимаясь делами вплоть до отхода ко сну.

Молитвы, предназначенные для вечернего времени

Естественно, что христианин не может спокойно погрузиться в сон, не уделив время своему Богу. Вечернее молитвенное правило идентично утреннему, все слова необходимо произносить тогда, когда вы однозначно больше не будете заниматься делами. В заключение молитвы верующий осеняет себя крестным знамением и может спокойно ложиться в постель.

Читать еще:  Какое я существо по дате рождения. Статистика теста "Какое ты сказочное существо по знаку зодиака?(Подробное описание)"

Интересно, что у христиан принято засыпать только после обращения к Богу, ведь во сне человек может закончить свой жизненный путь, и нет ничего хуже, чем предстать перед Творцом неподготовленным. Поэтому каждый день верующие заканчивают молитвой и каются в совершенных грехах. Только это характеризует истинные отношения между душой и Всевышним.

Причастие: особенности подготовки

Причащение — это особенная процедура, требующая от православного большого труда и воздержания. К таинству он должен подойти подготовленный по всем правилам. Они включают в себя список из шести пунктов, в которые входит молитвенное правило перед Причастием.

В первую очередь христианин должен держать себя в телесной и духовной чистоте, а также соблюдать пост. Обычно подготовка к таинству длится несколько дней, в вечер перед Причастием необходимо обязательно принять участие в церковном богослужении, а на ночь прочитать несколько молитв:

 • покаянный канон;
 • молебный канон к Богородице;
 • канон к Ангелу Хранителю;
 • Последование ко Святому Причащению.

Не стоит забывать, что перечисленные тексты читаются несколько раз подряд, причем православный верующий должен быть в ровном расположении духа и не таить ни на кого зла. Только в таком состоянии можно приходить к таинству.

Светлая Седмица: первые дни Пасхи

Многих христиан, недавно пришедших к Богу, интересует молитвенное правило на Светлой Седмице. Миряне часто путаются во многочисленных ритуалах и обрядах, которыми сопровождается то или иное церковное празднество.

В этот период христиане должны полностью изменить порядок прежних молитв, ведь молитвенное правило на Светлой Седмице включает в себя довольно широкий список канонов и песнопений. Итак, накануне праздника (в ночь на Пасху) православные должны прочитать:

 • Пасхальные часы;
 • «Христос Воскресе»;
 • «Воскресение Христов видевшее»;
 • пасхальные тропари;
 • «Господи, помилуй»;
 • «Христос Воскресе» (вновь).

Имейте в виду, что первая песня поется не менее семи минут. Православные утверждают, что за это время на них сходит невероятная благодать. Вторая и третья молитва читается трижды, а вот пятую необходимо произнести не менее сорока раз.

Священнослужители советуют читать все указанные тексты перед сном, чтобы ни одна темная мысль больше не прокралась в вашу голову.

От Пасхи до Вознесения Господня

Молитвенное правило на Пасху подразумевает начинать и заканчивать день тропарем Пасхи. Читать его необходимо трижды, однако большее количество раз не будет нарушением — таков порыв вашей души в честь светлого праздника.

Также молитвенное правило на Пасху включает в себя Трисвятое. Данная молитва должна читаться не менее трех раз.

От Вознесения до Троицы

Если вы не сильны в церковных праздниках, то имейте в виду, что все дни с начала Пасхи и до Троицы считаются праздничными. Поэтому и молитвы в этот период читаются особенные. Конечно, если вы начнете и закончите свой день обычным обращением ко Всевышнему по неразумению, то это не будет серьезным отступлением от правил. Однако лучше всего соблюдать особое молитвенное правило после Пасхи.

Каждый наступивший праздничный день меняет порядок чтения молитв. Период от Пасхи до Вознесения мы уже охватили в предыдущем разделе. Теперь нам необходимо рассказать о молитвенном правиле после Пасхи вплоть до Троицы.

В этот период, длящийся десять дней, не читаются тропари Богородице и «Царю Небесный, Утешителю». Также вносится запрет на поклоны до земли. Каждый день священнослужители рекомендуют начинать с Трисвятого.

Оптинские старцы

Многие верующие слышали о молитвенном правиле оптинских старцев. Однако не каждый христианин понимает, кто такие эти святые люди и насколько их советы оказываются действенными в той или иной жизненной ситуации. Поэтому мы решили немного рассказать вам о самих оптинских старцах.

Итак, Оптина пустынь — это один из самых древнейших монастырей на территории России. Он расположен недалеко от Калужской губернии, и первое упоминание о нем относится еще ко временам Бориса Годунова.

Конечно, главной ценностью монастыря являлись его монахи, которых быстро стали называть старцами. Все они были не простыми людьми, а обладали рядом характеристик, которые ставили их еще при жизни на один уровень с признанными православными святыми.

К особенностям оптинских старцев можно смело относить следующие характеристики:

 • Дар целительства или предсказания будущего. Практически каждый из старцев обладал каким-либо даром, полученным свыше. Но чаще всего эти святые люди предсказывали будущее или исцеляли тяжелобольных. Известны случаи, когда их называли даже чародеями, однако все их деяния были только с благословения Бога.
 • Вера. Каждый из старцев твердо стоял в вере независимо от того, что происходило в его жизни. Это условие было одним из основных для принятия в монастырь, ведь только истинно верующий может помогать другим людям.
 • Служение. Вся жизнь оптинских старцев была направлена на служение Творцу и народу. Для них не было понятия усталости, каждый нуждающийся в помощи получал ее от монахов.
 • Покаяние за чужие грехи. Дело в том, что оптинские старцы несли обет покаяния за всех православных в этом мире. Часто в монастырь на исповедь приезжали люди, рассказывающие обо всех своих прегрешениях. Старцы долгими часами отмаливали людские проступки и потом отпускали их с чистой душой и сердцем.

Стоит заметить, что в Оптину пустынь люди ехали независимо от своего социального статуса и финансового положения. И на каждую беду старцы находили слова утешения, многим паломникам они советовали определенные молитвенные правила, оказывающиеся очень эффективными.

Молитвы от оптинских старцев

Монахи Оптинской пустыни проводили большую часть своего времени за молитвой. Поэтому у них было накоплено достаточное количество молитвенных правил, которыми они делились с паломниками.

Например, поутру предполагалось обязательное прочтение двадцати семи текстов. Среди них особо можно выделить:

 • Трисвятое;
 • Символ веры;
 • молитва о живых;
 • молитва об усопших;
 • молитва к Пресвятой Троице.

Оптинские старцы советовали читать молитвы по одному разу и в произвольном порядке. Главным атрибутом обращения к Богу является истинная вера и жажда общения со Всевышним. Только в этом случае молитва будет действенной и принесет очищение.

Монахи Оптинской пустыни делились с паломниками молитвенными правилами на любой случай жизни. Например, в случае искушения необходимо было читать псалом Давиду. А если вы не можете по тем или иным причинам посещать церковные службы, то вам стоит в домашних условиях в течение дня читать следующие тексты:

 • утро — двенадцать псалмов, молитву Богородице, акафист дневной;
 • вечернее молитвенное правило — канон Ангелу Хранителю, двенадцать псалмов, главы из Евангелия, молитву «Ослаби, остави»;
 • на сон грядущий — молитву «Исповедание повседневное».

Интересно, что оптинские старцы допускали некоторые отступления от данных регламентов. Они считали, что в силу определенных причин миряне могут целиком и полностью погрузиться в повседневные дела. Это может быть связано с какими-то серьезными проблемами или болезнью. Однако после разрешения всех проблем христианин должен вернуться к прежнему религиозному поведению и вновь уделять время общению с Творцом.

Заключение

Надеемся, что наша статья будет вам полезной и вы сможете выбрать для себя какое-то молитвенное правило, которое постепенно приблизит вас к Богу. Конечно, перечисленные нами молитвы не единственные, и при желании каждый христианин сможет найти другие религиозные тексты, прочтение которых вызовет у него ощущение благодати и духовной радости. Помните, что именно это чувство, сопровождающее ваше ежедневное обращение ко Всевышнему, говорит о том, что вы поступаете правильно и ваша молитва услышана. Многие христиане считают это трудом, но на самом деле нет большей радости, чем трудиться с именем Бога на устах и во имя Его славы. Не забывайте о ежедневной молитве в суете будней, и, возможно, тогда Господь изменит вашу жизнь.

Источники:

http://mymolitva.ru/utrennie-molitvy/kratkoe-utrennee-molitvennoe-pravil/
http://azbyka.ru/molitvennoe-pravilo
http://www.syl.ru/article/323292/molitvennoe-pravilo-utrennee-i-vechernee-molitvennoe-pravilo-serafima-sarovskogo-dlya-miryan

Ссылка на основную публикацию
Статьи на тему:

Adblock
detector
×
×